Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Τροποποιήσεις σχετικά με τον Ν.4014/2011,


ΑΡΘΡΟ 23 Παρ.3 του ν.4014/11 [ pdf_im 

τροποποίηση σχετικά με την περίπτωση στ' της παρ.2 και σχετικά με τους παραδοσιακούς οικισμούς.
Αναφορά στην νέα παράγραφο 24 του ίδιου άρθρου
ΑΡΘΡΟ 23 Παρ.4 του ν.4014/11 [ pdf_im]   

Επαναδιατύπωση για τις απαραίτητες βεβαιώσεις ιδιοκτήτη και μηχανικού, ολόκληρης της παραγράφου
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.2 εδαφ β του ν.4014/11 [pdf_im]   

Στο τέλος της παραγράφου 2β επαναδιατύπωση για τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα και τον τρόπο απόδειξης του χρόνου της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης. Επιτρέπεται πλέον η απόδειξη και με ιδιωτικά έγγραφα.
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.6 του Ν.4014/11 [pdf_im]

Στην παράγραφο αυτή προστέθηκε δ. εδάφιο με το οποίο διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των λοιπών πολεοδομικών παραβάσεων με το "μέτρο" της σύνταξης προυπολογισμού.
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.7 του Ν.4014/11 [pdf_im]  

Για την επιλογή της Τιμής Ζώνης , όπου δεν υπάρχει σύστημα αντικειμενικών αξιών.
 
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.9 του Ν.4014/11 [pdf_im]  

Διευκρινήσεις για τη σύσταση της αρχιτεκτονικής επιτροπής που θα ελεγχει τις πρόχειρες κατασκευές.
 
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.10 του Ν.4014/11 [pdf_im]    

Προστέθηκε εδάφιο με το οποίο ορίζεται ότι μετά την πληρωμή της α΄δόσης, με βαβαίωση του ΤΕΕ που προσκομίζεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και στον αρμόδιο οργανισμό κοινής ωφέλειας (για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας), είναι δυνατή η έκδοση βαβαίωσης κύριας χρήσης και η σύνδεση του, με τα δίκτυα.
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.17 του Ν.4014/11 [pdf_im]
 
Επαναδιατύπωση για την έκδοση άδειας επισκευής , αλλά και αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής
 
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.24 του Ν.4014/11 [ pdf_im] (νέα παράγραφος)

Για τη ρύθμιση αυθαιρέτων που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς
 
ΑΡΘΡΟ 28 Παρ.4 του Ν.4014/11 ]pdf_im]  

Για τη λειτουργία της ΕΥΕΚΑ και τον τρόπο κατεδάφισης των αυθαιρέτων που δεν θα υπαχθούν στο νόμο.


Σηφομιχελάκης Αθανάσιος
Μηχανολόγος Μηχανικός



Πηγή : ypeka / jgtech