Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Τροποποίηση για σύνδεση Αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.10 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν.4030/11)

Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις
προηγούμενες παραγράφους αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε
διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρήσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 για τις οποίες υποβλήθηκαν τα
δικαιολογητικά μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των
προστίμων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής
ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου
ειδικού προστίμου. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε
διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με
δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που
τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Προστέθηκε το παρακάτω εδάφιο :

Για τη σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών αυτών με δίκτυα κοινής
ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται στον
αρμόδιο οργανισμό και στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία βεβαίωση του
TEE, με την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης
του ενιαίου ειδικού προστίμου και περιλαμβάνει τα απαραίτητα