Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ:Με την παρ. 9, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 συμπληρώνεται η παρ. 10 του άρθρου 24, του ν. 4014/2011 και προκύπτουν τα εξής:

α) Για τη σύνδεση εξ' ολοκλήρου αυθαιρέτων κτισμάτων ή αυθαιρέτων αυτοτελών λειτουργικά ιδιοκτησιών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό βεβαίωση του TEE, η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής και με την οποία βεβαιώνεται η καταβολή τουλάχιστον της α' δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση με αίτησή του στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια το προς ηλεκτροδότηση κτίσμα ή χώρος (π.χ. διώροφη οικοδομή με πυλωτή και υπόγειο, διαμέρισμα α' ορόφου, διαμέρισμα ή κατάστημα σε υπόγειο κ.λπ.), αναγράφεται η τοπική ή δημοτική κοινότητα και η επιφάνεια του αυθαιρέτου κτίσματος, η οποία πρέπει να συμπίπτει με την αναφερόμενη στη βεβαίωση του TEE.

β) Για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια και έχουν αποπερατωθεί, αλλά δεν έχουν συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και περιλαμβάνουν αποπερατωμένες αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκαταστήσει αυθαίρετες χρήσεις που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4014/2011, προσκομίζεται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την πολεοδομική υπηρεσία, η βεβαίωση του TEE με συνημμένα σχέδια κάτοψης και τομής της πραγματικής κατάστασης σε κλίμακα 1:100 στα οποία σημειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011, υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 9, του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α'), την υπ' αριθ. 39869/7379/85 ΥΑ (ΦΕΚ 375 Β'), την Εγκύκλιο 61/85, τα υπ' αριθ. 28116/91 και 86808/9504/91 έγγραφα και από 1-3-2012 η παρ. 3, του άρθρου 45, του 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Β').

Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωμένες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης (της παρ. 17, του άρθρου 24, του ν. 4014/2011) και μετά ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

γ) Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 10, του άρθρου 24 «..Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ' εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.». Ως εκ τούτου από τη δημοσίευση του νόμου (21-9-11) έχει παύσει να ισχύει η υπ' αριθ. 1208/13-1-2004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων, με τα δίκτυα ΔΕΗ (ηλεκτροδότηση) και Ύδρευσης και σχετικές διαδικασίες.» (ΦΕΚ 64 Β').