Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Αναφορικά με τους πρώην πελάτες των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε., οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει ακόμη νέο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.


1017644_82982231
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, πρώην πελάτες των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε., τους οποίους εξακολουθεί ακόμη να προμηθεύει ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), δηλαδή η ΔΕΗ ΑΕ, πρέπει, σύμφωνα με το Άρθρο 57 του ν.4001/2011, να επιλέξουν νέο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, με τον οποίο και να διαπραγματευτούν νέα σύμβαση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, δηλαδή το αργότερο μέχρι και σήμερα 30/8/2012 οι πρώην πελάτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., και το αργότερο μέχρι αύριο 31/8/2012 οι πρώην πελάτες της εταιρείας REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε..
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών μέσης τάσης (ΜΤ), καθώς και των μη οικιακών καταναλωτών χαμηλής τάσης (ΧΤ) με ισχύ παροχής άνω των 25kVA, ότι μετά την εκπνοή των τριών (3) ως άνω  μηνών, θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, για όσους εξ αυτών δεν έχουν προβεί μέχρι τότε στην επιλογή νέου Προμηθευτή, η διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 11 του  Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, η οποία προβλέπει τα εξής:
«Σε περίπτωση κατά την οποία Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησης Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ δεν είναι ίσο με 100%, περιλαμβανομένης της περίπτωσης υποβολής Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης κατά την παράγραφο (10), ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά και να του γνωστοποιήσει τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης του μετρητή του. Εάν συντρέχει περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της τροφοδοσίας, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους υφιστάμενους εκπροσώπους του Πελάτη σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης και μεριμνά για τη διακοπή τροφοδοσίας του μετρητή του. Σε διαφορετική περίπτωση, ενημερώνει τον Πελάτη ότι οφείλει να δηλώσει τουλάχιστον έναν Προμηθευτή ως Εκπρόσωπο του μετρητή του ή να μεριμνήσει ώστε εντός του ανωτέρω χρόνου να υποβληθεί Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, προκειμένου ο μετρητής του να εκπροσωπείται πλήρως και να μην διακοπεί η τροφοδότησή του. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων κατά το  Άρθρο 10, η ισχύς των ως άνω δηλώσεων άρχεται άμεσα μετά την παύση, ολική ή μερική, της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη.»
Όσοι από τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης (ΧΤ) με ισχύ παροχής κάτω των 25kVA δεν έχουν προβεί στην επιλογή νέου Προμηθευτή θα συνεχίσουν, για ανώτατο χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών μετά την εκπνοή των ανωτέρω ημερομηνιών, να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ ΑΕ, υπό το καθεστώς του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 και του Κώδικα Προμήθειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Καλείται η ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, λόγω της κρισιμότητας του θέματος, να ενημερώσει άμεσα με ατομική προσωπική επιστολή τους καταναλωτές που συνεχίζει να προμηθεύει με την ανωτέρω ιδιότητα.
energyonline