Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 
Το ΙΚΑ γνωστοποίησε στις 18/10/2012, στα υποκαταστήματά του, την με αριθ. 45605/12 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2622/τ.Β΄/25-09-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/211 (Α΄ 209) περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων.
Όπως αναφέρεται, σχετικά με τα Γενικά Έγγραφα Ε41/401/17.10.2011, Ε41/432/18.11.2011, Ε41/167/23.4.2012 και Ε41/312/24.9.2012 δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση περιπτώσεων από πλευράς Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 22 και 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 και κοινοποιήθηκαν σχετικές διατάξεις για παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών.
Αναλυτικότερα, με το έγγραφο του ΙΚΑ, γνωστοποιείται η με αριθ. 45605/11.9.2012 Κ.Υ. Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2622/τ.Β΄/25-09-2012) σύμφωνα με την οποία:
1. "Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄209) έως και 31.01.2013."
Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο α΄ του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ως "αίτηση" , "παράβολο αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου" και το "έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής".
2. "Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ιδίου ως άνω νόμου έως και 30.6.2013."
Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο β΄ του άρθρου 24 του ιδίου νόμου (Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π.), τα οποία μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30.6.2013.
Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τον έλεγχο καταβλητέων εισφορών για οικοδομικά έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4014/2011 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ως άνω παρατάσεις προθεσμιών.
Κατά τα λοιπά, αναφέρει το ΙΚΑ, εξακολουθούν και ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ΓΕ: Ε41/401/17.10.2011, Ε41/432/18.11.2011, Ε41/167/23.4.2012 και Ε41/312/24.9.2012.

Μπορείτε να δείτε όλο το έγγραφο του ΙΚΑ εδώ.
buildnet.gr