Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Μείωση προστίμων για αυθαίρετα πολυτέκνωνΈντονος προβληματισμός επικρατεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος για την πορεία της ρύθμισης των αυθαιρέτων. Η στασιμότητα που δημιούργησαν οι πολυήμερες κινητοποιήσεις των διπλωματούχων μηχανικών και η κα­θυστέρηση που παρατηρείται στη θε­σμοθέτηση των προαναγγελθεισών διευκολύνσεων για την πληρωμή των προστίμων επιτείνουν την αβεβαιό­τητα των πολιτών και αποτρέπουν πολλούς εξ αυτών να υποβάλουν αί­τηση υπαγωγής στη ρύθμιση.
Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφο­ρίες, στο ΥΠΕΚΑ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με στόχο να δώσουν νέα πνοή στη ρύθμιση και να την κα­ταστήσουν πιο προσιτή. Μία από τις σκέψεις που στριφογυρίζουν στο μυαλό της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι η μείωση των προ­στίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνερ­γοι, οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι. Ήδη, ο Ευάγγελος Λιβιεράτος έχει στα χέρια του αίτημα των πολυτέ­κνων που ζητούν να συμπεριλη­φθούν στις ευνοϊκές διατάξεις που είχε θεσπίσει η προηγούμενη ηγε­σία του υπουργείου για τους βαριά ανάπηρους και τους μουσουλμά­νους της Θράκης. Οι πολύτεκνοι θε­ωρούν ότι αδίκως εξαιρέθηκαν από τις ρυθμίσεις αυτές, επισημαίνοντας ότι η κατασκευή ενός αυθαιρέτου ή η προσθήκη μιας αυθαίρετης κατα­σκευής δεν έγινε για λόγους πολυτελείας, αλλά για να καλυφθούν οι αυξημένες στεγαστικές ανάγκες.

Με το έγγραφο τους οι πολύτε­κνοι ζητούν να προστεθεί νέα πα­ράγραφος στο νόμο 4014/2011, που θα προβλέπει πως τα πάσης φύσε­ως ειδικά πρόστιμα θα είναι μειω­μένα κατά 60% όταν πρόκειται για κατασκευές που ανήκουν σε πολυ­τέκνους, και κατά 90% όταν ανήκουν σε υπέρ-πολύτεκνους με έξι παιδιά και άνω. Προσθέτουν πως ευνοϊκή διάταξη για την εισφορά που κατα­βαλλόταν από τους πολυτέκνους πε­ριλαμβανόταν στο νόμο Σουφλιά για τους ημιυπαίθριους (Ν. 3775/2009), καταργήθηκε όμως με το νόμο Μπιρμπίλη (Ν. 3843/2010).

Το υπουργείο επεξεργάζεται τα δε­δομένα αυτά και δεν αποκλείεται να γνωμοδοτήσειυπέρ της διευκόλυν­σης των πολυτέκνων. Σε μία τέτοια περίπτωση πιλότο θα αποτελέσουν οι ρυθμίσεις για τους βαριά ανάπη­ρους, τους παλιννοστούντες και τουςμουσουλμάνους της Θράκης.

Σύμφωνα με αυτές, τυφλοί με πο­σοστό αναπηρίας πάνω από 80%, πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες (ποσο­στό αναπηρίας πάνω από 80%), κα­θώς και όσοι επιβαρύνονται φορο­λογικά από πρόσωπα με σοβαρές αναπηρίες για την υπαγωγή στο νό­μο για τα αυθαίρετα, θα καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Για τους παλιννοστού­ντες ομογενείς το υπουργείο έχει μειώσει κατά 80% το ενιαίο ειδικό πρόστιμο. Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων της συγκεκριμένης κατηγορίας καταβάλλουν δηλαδή το 20% του ενι­αίου ειδικού προστίμου για την υπα­γωγή στο νόμο της κύριας και μο­ναδικής κατοικίας τους. Το ίδιο ισχύ­ει και για τους μουσουλμάνους της Θράκης.

Τα μέλη της μειονότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα αρ­ρένων και τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας καταβάλλουν το 20% του ειδικού προστίμου για την υπαγωγή στη ρύθμιση της κύριας και μοναδι­κής τους κατοικίας. Όσον αφορά τις διευκολύνσεις το υπουργείο έχει ανακοινώσει πως θα παρέχεται έκπτωση 10% στο συ­νολικό πόσο για όσους πολίτες επι­λέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως τις 31/1/2013 (σε παλαιές και νέες δηλώσεις).

Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομη­νία θα ανασταλεί η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου λόγω μη κατα­βολής τριών δόσεων, καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που πα­ρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι το σχε­τικό νομοθέτημα του ΥΠΕΚΑ παρου­σιάζει σημαντική καθυστέρηση.