Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Δόμηση:έρχεται το ν/σ ΥΠΕΚΑ με εκτεταμένες-προεκλογικές-παροχές και λύσεις στον Ν.Ο.Κ.Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ έχει σαφώς "προεκλογικό άρωμα" αυτή τη φορά: μεταξύ άλλων προβλέπει παροχή ύψους κατά ένα μέτρο στις νέες οικοδομές και σε υφιστάμενα που χρησιμοποιούν το ισόγειο ως γκαράζ αυτοκινήτων είτε έχουν φυτεμένα δώματα.
Με το νέο ν/σ του ΥΠΕΚΑ θα τακτοποιηθούν ειδικές κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών που δεν καλύπτονταν από το ισχύον νομικό καθεστώς. Θεσμοθετείται και η δόμηση χιλιάδων τυφλών οικόπεδων. Επιτρέπονται ακόμη μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στα δάση, ανοίγοντας το «σεντούκι» της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου. Επιπλέον επεκτείνονται γήπεδα-με πρώτο του ΠΑΟ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας-ενώ ικανοποιούνται αιτήματα και για την εκκλησιαστική περιουσία. Στο τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις τροποποίησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, οι κυριότερες από τις οποίες προβλέπουν:
Δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε κτίσματα εκτός σχεδίου, με την προϋπόθεση ότι κατά τα λοιπά τηρούνται οι κείμενες διατάξεις. Εως σήμερα από την ανελαστική παλαιά απαγόρευση ήταν δυσχερής έως αδύνατη η αξιοποίηση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος, με συνέπεια την απαξίωσή τους σε εκτός σχεδίου περιοχές, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν θίγονταν ούτε οι ισχύουσες χρήσεις γης ούτε οι όροι και περιορισμοί δόμησης.
Κατηγοριοποίηση των εργασιών που απαιτούν άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ωρη ενημέρωση.
Απλοποίηση διαδικασίας έγκρισης για χρήση ικριωμάτων για εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον".
Νομιμοποίηση αυθαίρετων εργασιών μικρής κλίμακας και απλής 48ωρης ενημέρωσης, που είναι σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα σε όσες αυθαίρετες κατασκευές τηρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή τις τηρούσαν αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του (δηλαδή έχουν τα επιτρεπόμενα μεγέθη, αλλά δεν εξέδωσαν οικοδομική άδεια) να προχωρήσουν όχι μόνο σε έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση άδειας δόμησης, για όσες εργασίες απαιτείται άδεια δόμησης, όπως ήδη ισχύει, αλλά και σε έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για όσες εργασίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ωρη ενημέρωση αντίστοιχα.
Δυνατότητα δόμησης σε "τυφλά οικόπεδα", τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό, όταν δεν μπορούν μέσω τακτοποιήσεως να αποκτήσουν, εφ' όσον η έλλειψη αυτή δεν έγινε με υπαιτιότητα των ιδιοκτητών μετά την ισχύ του νόμου 651/1977.
Τίθενται ποσοτικά όρια επιφανείας για κοινόχρηστα κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες λόγω αδυναμίας εφαρμογής της προγενέστερης διάταξης, καθώς δεν είχε προσδιοριστεί ένα όριο τ.μ. ώστε να αποφαίνεται η διοίκηση για τον υπολογισμό του συντελεστή και την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΝΟΚ.
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων πυρασφάλειας των κτηρίων θεσπίζονται κίνητρα για την κατασκευή κλιμάκων κινδύνου (οδεύσεων διαφυγής), μέσω μη υπολογισμού στο συντελεστή δόμησης, όπου απαιτούνται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας.
Εντάσσονται στις διατάξεις που ισχύουν για μουσεία, θέατρα και νοσοκομεία ή θεραπευτήρια οι χώροι εκπαιδευτηρίων ή ερευνητικών κέντρων, για την εγκατάσταση μηχανολογικών εγκαταστάσεων στον πρώτο υπόγειο χώρο κύριας χρήσης εκτός του περιγράμματος της ανωδομής.
Προσδιορίζονται τα μεγέθη και οι προδιαγραφές παταριού, σοφίτας, επιφανειών θερμομόνωσης, ελευθέρων χώρων (σε περίπτωση pilotis) που δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης.
Διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στην ανάλυση των επιτρεπόμενων εργασιών που σχετίζονται με τα λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτηρίου. Τέλος, προβλέπεται ότι προσθήκη σε νομίμως υφιστάμενο κτήριο με τμήμα που έχει εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης με τους νόμους περί αυθαιρέτων μπορεί να γίνει μόνο στο νόμιμο τμήμα του κτηρίου.
buildnet