Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών από τους δικαιούχους δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων

Παρατείνονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών από τους δικαιούχους δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο ψηφισθέν νομοσχέδιο "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις". Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλη την τροπολογία προσθήκη στο σχέδιο νόμου Προσθήκη-τροπολογία Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 249 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 284 παρ. 3 (ΦΕΚ 87 Α') προθεσμία όλες τις υποχρεώσεις τους, μπορούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αιτιολογική έκθεση Με το άρθρο 249 του Προεδρικού Διατάγματος 410/1995 δινόταν η δυνατότητα σε δήμους να «εκποιούν απευθείας και χωρίς δημοπρασία οικόπεδά τους σε άστεγους και οικονομικά αδύνατους δημότες». Οι δημότες αυτοί όφειλαν να περαιώσουν τις εργασίες ανέγερσης των κατοικιών τους και να ολοκληρώσουν όλες τις σχετικές διαδικασίες στα εν λόγω οικόπεδα αρχικά εντός οκταετίας. Με διαδοχικές ρυθμίσεις δόθηκαν μια σειρά από επιπρόσθετες παρατάσεις, με τελευταία εκείνη που προβλέπει το άρθρο 284 παρ. 3 του Νόμου 3852/2010. Η εν λόγω παράταση εκπνέει τον ερχόμενο Ιούνιο. Εντούτοις, πολλοί δικαιούχοι δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις οικοδομικές εργασίες. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται σε κάποια κωλυσιεργία αλλά στο ότι οι εν λόγω δημότες είναι φτωχοί άνθρωποι που συντηρούν με δυσκολία τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο με την παρούσα τροπολογία να δοθεί η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών για ακόμη τρία (3) χρόνια, μετά από σχετική απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να μην απολέσουν τα δικαιώματά τους οι δικαιούχοι.