Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Τα απόβλητα καταγράφονται – υποχρεωτική η εγγραφή για όλες τις επιχειρήσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για αποβλητα συνεργειων αυτοκινητων
Ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ότι λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση σε αυτό των επιχειρήσεων και οργανισμών εμπλεκομένων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων. 
Επισημαίνεται ότι η μη εγγραφή των υπόχρεων στο Η.Μ.Α. έχει σαν επακόλουθο την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄).
Οι υπόχρεοι προς εγγραφή πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/, όπου έχει αναρτηθεί και σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (“Υποστήριξη”). Πρόκειται για online ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, Δήμων και Οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.
Η λειτουργία του καθορίζεται από την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 ( 24 Α΄), όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
Η διαχείριση του Η.Μ.Α. ασκείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ, ενώ η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.corfuvoice.gr