Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Δικαιολογητικά για νομιμοποίηση Αυθαιρέτων...

Βήμα προς βήμα η διαδικασία
Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να κατατεθούν
O ιδιοκτήτης ή ο συνιδιοκτήτης του αυθαιρέτου ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
α. Aίτηση.
β. Yπεύθυνη δήλωση N.1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (A.Φ.M.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔOY) φορολογίας του ιδιοκτήτη, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1A, πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης.
H δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟY) και από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής από όλες τις απόψεις , θεωρημένες από δημόσια αρχή, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας και , της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται  η αυθαίρετη κατασκευή  για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100 Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανεβρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87).
γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 ευρώ για κατασκευή/χρήση μέχρι 75τ.μ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120τμ, 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ  μέχρι 2000 τ.μ. και 4.000 € για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2000 τ.μ., επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

.δ. έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του.

 

Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε και προλάβετε την προθεσμία για νομιμοποίηση του αυθαίρετου σας…

 

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος

Μηχανολόγος Μηχανικός


Ενημερωθείτε ΕΔΩ...