This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Δείτε τα έργα μας

Δείτε τα έργα μας στο επίσημο site της εταιρίας μας

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Τακτοποίηση Ημιυπαιθρίων χώρων: 15 ερωτήσεις και απαντήσεις απο την ΠΟΜΙΔΑ

1. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»;Η ρύθμιση αποτελεί αναγνώριση από τη διοίκηση της αλλαγής χρήσης νόμιμα δομημένων χώρων που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος του όγκου της οικοδομής και απεικονίζονται στα εγκεκριμένα σχέδιά της, πλην όμως έχει αλλάξει ο τρόπος χρήσης τους, και οδηγεί σε απαλλαγή των ιδιοκτητών τους από όλες τις εις βάρος τους συνέπειες εξ αιτίας της αλλαγής αυτής. Η όλη ρύθμιση η οποία απαντά σε καθολικό σχεδόν κοινωνικό αίτημα, αποκαλείται «τακτοποίηση» γιατί δεν αποτελεί νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων, αλλά και προς αποφυγή άλλων νομικών σκοπέλων που θα την εξέθεταν σε κίνδυνο ανατροπής της.
Η ρύθμιση προβλέπει ότι κλεισμένοι ημιυπαίθριοι χώροι κάθε είδους κτιρίων των οποίων η χρήση έχει μετατραπεί σε κλειστούς αλλά και υπέργειοι χώροι στάθμευσης οχημάτων ή υπόγειοι χώροι αποθηκών, που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, μπορούν να διατηρήσουν νόμιμα πλέον τη νέα χρήση τους εφόσον πληρούνται σωρευτικά όλες οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο χώρος έχει κατασκευαστεί βάσει οικοδομικής αδείας, η οποία έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι την 2α Ιουλίου 2009 και απεικονίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια,
β) η νέα χρήση δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου,
γ) υποβληθεί σχετική αίτηση με τα οριζόμενα στη διάταξη δικαιολογητικά και
δ) καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά.
Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πλέον πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και οι χώροι αυτοί διατηρούν τη χρήση στην οποία έχουν μετατραπεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του συγκεκριμένου κτίσματος.
Η ρύθμιση αποκλείει τις άδειες που εκδόθηκαν μετά την 2.7.2009, παρότι οι μελέτες τους έχουν σχεδιαστεί με τους προισχύσαντες όρους δόμησης! Από αυτό προκύπτει αναιτιολόγητα δυσμενής μεταχείριση σε βάρος πολλών χιλιάδων ιδιοκτητών με οικοδομικές μελέτες που έχουν κατατεθεί σε όλη τη χώρα με τις προισχύσασες διατάξεις μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νόμου, αλλά απαγορεύεται η «τακτοποίηση» και των δικών τους χώρων. Η άνιση και παράλογη  αυτή μεταχείριση πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

2. ΠΟΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΕΝ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ»;
Αυθαίρετα κτίσματα, προεκτάσεις κτιρίων πέρα από την οικοδομική άδεια και γενικά χώροι που δεν απεικονίζονται στα νόμιμα σχέδια της οικοδομής όπως π.χ. κλειστοί εξώστες, βεράντες και πυλωτές, όπως επίσης πατάρια, σοφίτες κλπ.

3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ;
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αλλά και κάθε από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποβάλλει προς την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται:
α) Αίτηση για «τακτοποίηση» κτίσματος που είναι δεκτικό τακτοποίησης.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ιδιοκτήτη και συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του, η χρήση, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσής της.
γ) Φωτοτυπία της εγκεκριμένης από την πολεοδομία κάτοψης του ορόφου, στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος που δηλώνεται.
δ) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου ύψους 250 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, στην οποία υπάρχουν κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ποσό της εφάπαξ εισφοράς. Το παράβολο αυτό ανέρχεται σε 350€ για τους λοιπούς δηλούμενους χώρους (υπόγεια κλπ).
Οι δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας. Ο αύξων αριθμός καταχώρησης με την ημερομηνία κατάθεσης αναγράφεται στο αντίγραφο της δήλωσης, το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα.

4. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ;
Η αίτηση είτε κατατίθεται στο πρωτόκολλο της πολεοδομικής υπηρεσίας του τόπου του ακινήτου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή εντός τεσσάρων (4)  μηνών από την ισχύ του νόμου.
Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης οπότε και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τυχόν ελλείψεις.
Στην δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, οπότε ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως για τυχόν ελλείψεις.
Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών καλείται να προσκομίσει εντός 15 ημερών στην πολεοδομική Υπηρεσία τα τυχόν ελλιπή στοιχεία, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος.
Άσχετα από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, και με δεδομένο ότι κατά τον Αύγουστο οι πολεοδομίες υπολειτουργούν, η διαδικασία κατάθεσης δηλώσεων τακτοποίησης πρακτικά θα αρχίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2009 και θα λήξει περί το τέλος Ιανουαρίου 2010.

5. ΠΟΙΟ EINAI ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑΣ;
Τα υπέρογκα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου που ισχύουν σήμερα αλλά στην πράξη δεν επιβάλλονται παρά μόνον κατόπιν καταγγελίας, αντικαθίστανται με εφάπαξ εισφορά που καταβάλλεται εντός έτους από την ισχύ του νόμου. Η εισφορά υπολογίζεται από την πολεοδομία με βάση την τιμή ζώνης του συστήματος αντικειμενικών αξιών που ισχύει στην περιοχή, ως εξής:
ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ = ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ x ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ  x  10%
Με την αίτηση κατατίθεται και παράβολο 250€ για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία (350€ για τους λοιπούς δηλούμενους χώρους) που δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με την οφειλόμενη εισφορά.  Αν η εισφορά καταβληθεί ολόκληρη κατά το χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης, το ποσό της μειώνεται κατά 10%, δηλαδή το κόστος τακτοποίησης στην πράξη μειώνεται στο 9%.

6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ;
Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδομική Υπηρεσία σε ειδικό έντυπο που αποστέλλεται στον αιτούντα εντός 40 ημερών από την διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και  χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής της εισφοράς. Η εισφορά καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο εντός έτους από την ισχύ του νόμου, τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την ισχύ του νόμου.
Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία η οποία τα καταχωρεί σε ιδιαίτερη στήλη στο τηρούμενο βιβλίο των αντιστοίχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα.

7. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕΙ;
Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολό της, ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων. Σε περίπτωση ελέγχου ή καταγγελίας, τα πρόστιμα που προβλέπει η νέα ρύθμιση είναι τα εξής:
1. Πρόστιμο ανέγερσης, σε ποσοστό 30% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπ. Οικονομικών.
2. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% κατ’ έτος της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται παραπάνω, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησής του, από την κατασκευή του μέχρι την κατεδάφιση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.
8. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;
Με την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων και καταβολής προστίμων, σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία και αν ευρίσκεται. Κατά συνέπεια παύει πλέον η υποχρέωση πληρωμής του προστίμου ανέγερσης και του ετήσιου προστίμου διατήρησης. Κατά την ορθή ερμηνεία, η διατύπωση καλύπτει και όλες τις τυχόν εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις. Όμως δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά προστίμων.

9. ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟ ΦΟΡΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Η΄ ΝΕΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ;
Η διάταξη ρητά προβλέπει ότι δεν οφείλονται αναδρομικά φόροι για «μεταβιβάσεις του ακινήτου». Η διατύπωση αυτή καλύπτει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη στο να μην του ζητηθεί οποιοσδήποτε αρχικός, πρόσθετος ή συμπληρωματικός φόρος για την προς αυτόν περιέλευση του χώρου αυτού με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή.
Επίσης η διάταξη ρητά αποκλείει την αναδρομική αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών για την κατασκευή των δηλούμενων χώρων, για τους οποίους σημειώνουμε ότι έχουν καταβληθεί, μειωμένες έστω, ασφαλιστικές εισφορές κατά το χρόνο κατασκευής τους.
Τέλος εκτεταμένες νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων είχαν πραγματοποιηθεί και με τους νόμους 410/1968,  1337/1983 και 1512/1985, χωρίς ποτέ όσοι δήλωσαν εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα κτίσματα, να ενοχληθούν μεταγενέστερα από οποιαδήποτε αρχή.

10. ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙ;
Οι ημιυπαίθριοι και λοιποί χώροι που θα δηλωθούν, θα έχουν για το μέλλον τις επιβαρύνσεις που θα είχαν αν ήταν εξαρχής δηλωμένοι με την πραγματική τους χρήση και συγκεκριμένα:
Ο.Τ.Α. Οι υπόγειοι και ισόγειοι χώροι είναι κατά κανόνα δηλωμένοι στους Ο.Τ.Α. με την αρχική (νόμιμη) χρήση τους, για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, και κατ’επέκταση και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και συνεπώς η δήλωση ουδεμία αλλαγή επιφέρει. Πολλοί Ο.Τ.Α. έχουν ήδη συνυπολογίσει και τα εμβαδά των ημιυπαίθριων, χώρων στους κατοίκους της περιφέρειάς τους. Όσοι Ο.Τ.Α. δεν το έχουν  κάνει μπορούν να τους καλέσουν μετά το πέρας της «τακτοποίησης» σε συμπληρωματική δήλωση των ημιυπαίθριων, που θα αφορά το μέλλον.
ΕΤΑΚ Οι φορολογούμενοι έχουν ήδη δηλώσει όλους τους υπόγειους χώρους και πολλούς ημιυπαίθριους στο Ε9, ως βοηθητικούς χώρους των κατοικιών τους. Μετά το πέρας της διαδικασίας «τακτοποίησης», και συγκεκριμένα από 1.1.2010, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τροποποιήσουν το Ε9 τους, με βάση τη νέα χρήση που δήλωσαν. Η φορολογική επιβάρυνση για το μέλλον είναι 1‰ ετησίως και αφορά μόνον όσους η αντικειμενική αξία των κατοικιών τους υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο των 100.000€ για τους αγάμους και 200.000€ για τους εγγάμους.


11. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ;
1. Επειδή, παρά τις εισηγήσεις μας, η ρύθμιση δεν καλύπτει ρητά το πρόβλημα,  θεωρητικά μπορεί να υπάρξουν αξιώσεις συνιδιοκτητών κτιρίων για αποκατάσταση της νόμιμης χρήσης των «τακτοποιημένων» χώρων. Ωστόσο θεωρούμε ότι, λόγω της εν τω μεταξύ νομοθετικής ρύθμισης του θέματος και του συνήθως μεγάλου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υφίσταται η διαφοροποιημένη χρήση, σε συνδυασμό με το ότι οι ημιυπαίθριοι χώροι έχουν σχεδόν καθολικά κλειστεί, οι σχετικές αξιώσεις συνιδιοκτητών για επιστροφή των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση θα κρίνονται ως καταχρηστικές και για το λόγο αυτό θα απορρίπτονται από τα αρμόδια Δικαστήρια.
2. Η νέα ρύθμιση δεν επηρεάζει, ούτε θα μπορούσε ποτέ, την συμμετοχή των οριζοντίων ιδιοκτησιών στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, εφόσον αυτή καθορίζεται επακριβώς στην σύσταση και τον κανονισμό του κτιρίου, που έχει μεταγραφεί μάλιστα στο αρμόδια Υποθηκοφυλακείο και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόλυτη ομοφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου. Βεβαίως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι χώροι αυτοί είχαν εξαρχής συνυπολογιστεί στην κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών του κτιρίου ως κλειστοί χώροι (εφόσον το κλείσιμό τους στην ουσία είχε προαποφασιστεί από τη φάση σχεδιασμού του κτιρίου), ενώ εξάλλου κατά κανόνα είναι κατανεμημένοι σε όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, έτσι ώστε στην πράξη να μην υπάρχει πραγματική ανάγκη για διαφοροποίηση των ποσοστών των επί μέρους ιδιοκτησιών στις κοινόχρηστες δαπάνες του όλου κτιρίου.

12. ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Ο «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ» ΧΩΡΟΣ;
Όπως αναφέρει η διάταξη, με την υποβολή της αίτησης και των αρχικών δικαιολογητικών,  αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, μετά δε την πλήρη εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης για τον ημιυπαίθριο χώρο που τακτοποιήθηκε. Εξάλλου η αυθαιρεσία στους ημιυπαίθριους χώρους δεν έγκειται στην ανέγερσή τους, (εφόσον αυτοί υφίστανται νομίμως και είναι σύμφωνοι με τα σχέδια της οικοδομής), αλλά στην αλλαγή χρήσης τους. Εφόσον με τη νέα ρύθμιση η αλλαγή χρήσης τους αναγνωρίζεται και διατηρείται για το μέλλον, δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, κατ΄ αντιδιαστολή με τα όσα θα ισχύσουν για τους αδήλωτους χώρους. Κατά συνέπεια όπως αυτοί οι χώροι μνημονεύονταν στα συμβόλαια και μεταβιβάζονταν κανονικά μέχρι προ του νέου νόμου με αναφορά στη νόμιμη χρήση τους, στο μέλλον θα μπορούν και πάλι να μεταβιβάζονται κανονικά εφόσον ο νόμος έχει αναγνωρίσει και τη νέα χρήση τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης τους.
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή τόσο ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς όσο και ο Υφυπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης τόνισαν ότι η μεταβίβαση δηλωμένων χώρων δεν παρουσιάζει προβλήματα διότι όποιος χώρος υπάρχει στην οικοδομική άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί με συμβόλαιο. Στην περίπτωση  μεταβίβασης ημιυπαίθριων χώρων (αλλά εννοείται και όλων των χώρων για τους οποίους θα δηλωθεί αλλαγή χρήσης) θα περιγράφεται ο χώρος και θα αναφέρεται ότι ήταν ημιυπαίθριος (κλπ.) αλλά άλλαξε η χρήση του και τακτοποιήθηκε σύμφωνα με το σχετικό νόμο. Η πολιτική βούληση γι’αυτό είναι δεδομένη, όμως στο ίδιο το κείμενο του νόμου ο νομοθέτης εκφράστηκε πολύ στενότερα από ότι ήταν αναγκαίο, για τους ίδιους λόγους που η «τακτοποίηση» δεν ονομάστηκε «νομιμοποίηση». Συνεπώς η ανησυχία που εκφράστηκε με την πρόσφατη απόφαση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου για ενδεχόμενες ακυρότητες στα μεταβιβαστικά  συμβόλαια, τυπικά φαίνεται βάσιμη. Γι΄ αυτό οι υπουργικές δηλώσεις στη Βουλή είναι αναγκαίο, το συντομότερο δυνατόν, να συμπεριληφθούν και σε ρητή νομοθετική διάταξη, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε αμφισβήτηση στις συναλλαγές.
13. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ;
Δεν είναι υποχρεωτικό από τη ρύθμιση, και στην πράξη δεν χρειάζεται για απλή δήλωση ημιυπαίθριου χώρου ενός διαμερίσματος, αφού φαίνεται ότι θα είναι αρκετή η υποβολή φωτοτυπίας του εγκεκριμένου από την πολεοδομία σχεδίου που απεικονίζει τον εγκεκριμένο και ήδη κλεισμένο αυτό χώρο. Για περιπτώσεις όμως άλλου είδους  χώρων με μεγάλα εμβαδά, πιθανόν να είναι αναγκαία η επιμέλεια της δήλωσης από μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή τους δεν θα υπερβαίνει το 20% της ελαχίστης αμοιβής μελέτης για τις αντίστοιχες οικοδομικές άδειες, το ακριβές ποσό της οποίας θα πρέπει να συμφωνηθεί πριν την ανάθεση της εργασίας.
14. ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ;
Για κάθε νέα οικοδομή που η αίτηση για χορήγηση οικοδομικής αδείας, ή αναθεώρησης ή προσθήκης σε υπάρχουσα οικοδομή, κατατίθεται στην πολεοδομία από την ημέρα δημοσίευσης του νέου νόμου και μετά, ισχύουν νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Οι ημιυπαίθριοι χώροι μιας νέας οικοδομής
α. περιορίζονται στο 15% του συντελεστή δόμησης από 20% που ίσχυε,
β. κατανέμονται αναλογικά σε κάθε όροφο, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η μεταφορά όλου ή μέρους του ημιυπαίθριου χώρου σε άλλο όροφο,
γ. το βάθος τους πρέπει να είναι ίσο ή μικρότερο των 1,80μ. και το μήκος τους τουλάχιστον 2,50 μ. Με τον  περιορισμό του βάθους στα 1,80μ δεν είναι δυνατή η δημιουργία αυτοτελούς δωματίου. Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο.
2. Οι ισόγειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων υπολογίζονται πλέον στο συντελεστή δόμησης, όχι όμως και οι ανοικτοί.
3. Οι υπόγειοι χώροι σε οικοδομές εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών έχουν εφεξής οροφή που σε κανένα σημείο δεν θα υπερβαίνει τα 0,80 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους, αντί του ισχύοντος μέχρι σήμερα 1,50 μ.
πηγή

1. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»;
Η ρύθμιση αποτελεί αναγνώριση από τη διοίκηση της αλλαγής χρήσης νόμιμα δομημένων χώρων που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος του όγκου της οικοδομής και απεικονίζονται στα εγκεκριμένα σχέδιά της, πλην όμως έχει αλλάξει ο τρόπος χρήσης τους, και οδηγεί σε απαλλαγή των ιδιοκτητών τους από όλες τις εις βάρος τους συνέπειες εξ αιτίας της αλλαγής αυτής. Η όλη ρύθμιση η οποία απαντά σε καθολικό σχεδόν κοινωνικό αίτημα, αποκαλείται «τακτοποίηση» γιατί δεν αποτελεί νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων, αλλά και προς αποφυγή άλλων νομικών σκοπέλων που θα την εξέθεταν σε κίνδυνο ανατροπής της.
Η ρύθμιση προβλέπει ότι κλεισμένοι ημιυπαίθριοι χώροι κάθε είδους κτιρίων των οποίων η χρήση έχει μετατραπεί σε κλειστούς αλλά και υπέργειοι χώροι στάθμευσης οχημάτων ή υπόγειοι χώροι αποθηκών, που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, μπορούν να διατηρήσουν νόμιμα πλέον τη νέα χρήση τους εφόσον πληρούνται σωρευτικά όλες οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο χώρος έχει κατασκευαστεί βάσει οικοδομικής αδείας, η οποία έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι την 2α Ιουλίου 2009 και απεικονίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια,
β) η νέα χρήση δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου,
γ) υποβληθεί σχετική αίτηση με τα οριζόμενα στη διάταξη δικαιολογητικά και
δ) καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά.
Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πλέον πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και οι χώροι αυτοί διατηρούν τη χρήση στην οποία έχουν μετατραπεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του συγκεκριμένου κτίσματος.
Η ρύθμιση αποκλείει τις άδειες που εκδόθηκαν μετά την 2.7.2009, παρότι οι μελέτες τους έχουν σχεδιαστεί με τους προισχύσαντες όρους δόμησης! Από αυτό προκύπτει αναιτιολόγητα δυσμενής μεταχείριση σε βάρος πολλών χιλιάδων ιδιοκτητών με οικοδομικές μελέτες που έχουν κατατεθεί σε όλη τη χώρα με τις προισχύσασες διατάξεις μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νόμου, αλλά απαγορεύεται η «τακτοποίηση» και των δικών τους χώρων. Η άνιση και παράλογη  αυτή μεταχείριση πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.
 Πηγή

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Ζητούν παράταση για το ενεργειακό πιστοποιητικό στις οικοδομές


energeiako_pistopoiitiko
Παράταση της έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού
Η Ομοσπονδία Κατασκευαστών - Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜΚΟΕΕ), ζητάει με επίσημη επιστολή της στο ΥΠΕΚΑ (υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) την παράταση της έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού για ένα χρόνο. Το ενεργειακό πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο για κάθε μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτου από τις 9 Ιανουαρίου του 2011.

Η Ομοσπονδία παρατηρεί ότι η υφιστάμενη διαδικασία προβλέπει ότι το σώμα των ενεργειακών επιθεωρητών, που θα ελέγχουν και θα εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά, θα έχει συσταθεί έως τις 30 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι όποιος επιθυμεί να πωλήσει την κατοικία του άμεσα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των κατασκευαστών, θα έχει στη διάθεσή του κάτι παραπάνω από ένα μήνα. Οι κατασκευαστές τονίζουν ότι το πρόβλημα αφορά 120.000 κατοικίες που σήμερα αναζητούν αγοραστές, χωρίς να υπολογίζεται και η έκδοση νέων αδειών, έστω και αν η οικοδομική δραστηριότητα βαίνει σταθερά μειούμενη για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

Επίσης, η ΟΜΚΟΕΕ στην επιστολή της ζητάει την αναβολή υποβολής μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων για την έκδοση οικοδομικών αδειών τουλάχιστον για έξι μήνες, διότι, όπως αναφέρει «ούτε οι πολεοδομίες μπορούν να ελέγξουν τέτοιες μελέτες ούτε το επιστημονικό προσωπικό είναι προετοιμασμένο για την έκδοση τέτοιων μελετών».
(profilnet)

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Προγράμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»
 
 
Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».
 
Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.
 
Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.
Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω:

Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.
Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.
 
Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):
 1. Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
 2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
 4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.
Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.
Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).
 
Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).
  
Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 
Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. Ο Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/

Προγραμμα Eξοικονομηση κατ οικον - Συλλογή Δικαιολογητικών ΒΗΜΑ 2οΜε την ολοκλήρωση της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII).
Η εν λόγω πρόταση παρεμβάσεων (μία παρέμβαση ή συνδυασμός παρεμβάσεων), πρέπει να έχει καταγραφεί και στο ΠΕΑ. Ειδικότερα ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεμβάσεων στη βάση του ΠΕΑ και της σχετικής έκθεσης, την υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εάν, με τις επιλεγμένες παρεμβάσεις, το ακίνητο θα αναβαθμιστεί κατά μία τουλάχιστον κατηγορία. Στο ίδιο έντυπο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει, στην τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα, στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων.
Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχονται στις εν λόγω προσφορές περιγράφονται στο σημείο Προσφορές.
Με τις παρεμβάσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις όπως προβλέπονται στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.
Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, όπως έχει καταγραφεί στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων», διαχωρίζεται σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των κοινόχρηστων παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος VIII και υπογραφή του από το σύνολο των ιδιοκτητών (επιλέξιμων και μη).
Ο εν λόγω επιμερισμός σε επίπεδο ποσοστού χρησιμοποιείται και για την εξόφληση του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων.
Ο εν λόγω επιμερισμός σε επίπεδο ποσοστού χρησιμοποιείται και για την εξόφληση του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων.
Δικαιολογητικά αίτησης που αφορούν σε μονοκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα Δικαιολογητικά Αίτησης που αφορούν σε Πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου
1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για τη συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η αιτούμενη παρέμβαση
(Παράρτημα ΙΙI)
1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για Συμμετοχή Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου (Παράρτημα ΙΙ) (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση2)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου

2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο εκπροσώπου πολυκατοικίας
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
4.ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
4.ΕΤΑΚ για κάποιο από τα διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
5.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
5.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
6.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VΙΙ)
6.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VΙΙ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
7.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
7.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
8.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα (Παράρτημα IV-Α)
8.Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία (Παράρτημα VIII), υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
9.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου (Παράρτημα V)


9.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  Εκπροσώπου Πολυκατοικίας (Παράρτημα IV-Γ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου (Παράρτημα IV-Β)
Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
10.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010
 Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
11.Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματος 2009)
 Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
12.Αντίτυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
13.α) Αντίτυπο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν, και
   β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου (Παράρτημα VI):

 • ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα  κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη
 • ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή
γ) Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκυρίου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία
 Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
Διευκρινήσεις (1) Διευκρινήσεις (2)
Έντυπα - Παραρτήματα μέρος 1ο(.zip)
Διευκρινήσεις 1
1. Σε περίπτωση Μονοκατοικίας δεν απαιτείται το δικαιολογητικό 1.
2. Ο αιτών προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
3. Σε περίπτωση που ο αιτών χρησιμοποιεί το δηλωθέν ακίνητο ως κατοικία του, δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 13α, 13β και 13γ.
4. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.
Διευκρινήσεις 2
1. Ο εκπρόσωπος προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
2. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.


Μεταξύ των δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας δηλαδή οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 10Α του ν. 3661/2008, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3851/2010.

Πηγή
Κάλεστε για περισσότερες πληροφορίες..

A.G.S ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΙΑΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σηφομιχελάκης Αθανάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός
www.michanologos.gr

Προγραμμα Eξοικονομηση κατ οικον - Ενταξη στο πρόγραμμα ΒΗΜΑ 1ο

  Βημα 1ο -  Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση / Καθορισμός Εργασιών
 
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια όπως περιγράφονται στην ενότητα ΠΟΛΙΤΕΣ -_ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «Επιλέξιμη Κατοικία» όπως και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.
Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξετάσει την πιστοληπτική του ικανότητα σε συνεργασία με την τράπεζα της επιλογής του που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας από τους συνιδιοκτήτες (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας– Παράρτημα ΙΙ) για:
 • τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα,
 • τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλοποιήσουν,
 • το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες και θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται από το Πρόγραμμα,
 • την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή,
 • την τράπεζα στην οποία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ο εκπρόσωπος καθώς και όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικίας.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας , (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας- Παράρτημα III). Το έντυπο αυτό δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η αιτούμενη παρέμβαση.

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκύριων (Παράρτημα V).
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαπιστώσει ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα και εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η 1η ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του κτηρίου, βάσει της οποίας θα καθορισθούν
 • η ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου,
 • οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία,
 • η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων,
 • το αντίστοιχο κόστος των παρεμβάσεων και
 • η έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο, το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή του Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνει συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 100/30.09.2010 όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ θεωρούνται επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η αίτηση (Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής), που υποβάλλεται στο Πρόγραμμα. Οι εργασίες που εκτελούνται μέχρι την έγκριση της αίτησης πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του ωφελούμενου.

Σε κάθε περίπτωση για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Κάλεστε για περισσότερες πληροφορίες..
A.G.S ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΙΑΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σηφομιχελάκης Αθανάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός
www.michanologos.gr

Προγραμμα Eξοικονομηση κατ οικον


Περιγραφη Προγραμματος-Διαδικασια προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον

Σύντομη Περιγραφή Προγράμματος
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεωνεξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα παλαιά κτήρια σε όλη τη χώρα, που:
 • χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία,
 • βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 1.750 €/ τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009
 • έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί χωρίς την εφαρμογή του Κανονισμού θερμομόνωσης (πριν τις 31.12.1979),
 • έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ,
 • δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα και οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Έναρξη Προγράμματος: Ημερομηνία Έναρξης του Προγράμματος είναι η 01/02/2011
Διάρκεια υποβολής Αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή από 01/02/2011 έως 31/03/2011.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διενέργεια 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης: Η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και αντίστοιχα η έκδοση του 1ου ΠΕΑ, πρέπει να διενεργηθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης από τον ωφελούμενο
Απόφαση Υπαγωγής – Ενημέρωση Ωφελούμενων: Η απόφαση υπαγωγής των ωφελούμενων αποστέλλεται από το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Οι τράπεζες εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης προσκαλούν τους ωφελούμενους για ενημέρωση και υπογραφή δανειακών συμβάσεων
Υπογραφή Δανεικής Σύμβασης: Εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής στην Τράπεζα, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις. Μετά από έγκριση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. επιτρέπεται καθυστέρηση υπογραφής της δανειακής σύμβασης για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
Διάρκεια Υλοποίησης Παρεμβάσεων: Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης και όχι μετά την 31.06.2012 (συμβατικός χρόνος υλοποίησης).
Διενέργεια 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης: Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεμβάσεων
Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης: Χορηγείται μόνο με τεκμηρίωση σοβαρών λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών. Η παράταση χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τη χορήγηση παράτασης απαιτείται η υποβολή στη συνεργαζόμενη Τράπεζα σχετικού αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.
Ολοκλήρωση και Αποπληρωμή Παρεμβάσεων: Ο Ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το πέρας του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.

Ημιυπαιθριοι στις νεες οικοδομες

Ηλεκτρονικη ταυτοτητα κτιριου

Η Γενική Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Καλτσά διευκρίνισε :
 • οι ημιυπαίθριοι παραμένουν ως ποσοστό στο 15% αλλά καταργείται η ισοκατανομή τους στους ορόφους 
 • οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης για κανένα κτήριο - καταργείται η βύθιση των υπογείων 
 •  οι ισόγειοι και υπέργειοι χώροι δόμησης δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης για κανένα κτήριο εκτός από τις κατοικίες και
 •  στις κατοικίες, προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης οι ισόγειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης αλλά όχι οι στεγασμένοι ανοιχτοί (πυλωτές). 
Επαναφέρεται επιπλέον σε ισχύ η ρύθμιση του ν. 3212/2003 για διενέργεια ελέγχων σε ποσοστό 10% επί των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος από τις πολεοδομικές υπηρεσίες ενώ σε ποσοστό 2% από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μετά την παρέλευση του οκταμήνου κατά το οποίο μπορούν να δηλώσουν τις οικοδομικές τους αυθαιρεσίες και να υποστούν τις κυρώσεις, θα επακολουθήσει εντατικός και διαρκής έλεγχος εντοπισμού εκείνων των περιπτώσεων που δεν θα έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή με επιβολή των αυστηρών προστίμων.

Hλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Από 1η Οκτωβρίου 2010 τα κτίρια θα αποκτούν ηλεκτρονική ταυτότητα η οποία θα επεκταθεί και στα παλιά κτίρια.
Η χορήγησή της θα είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά και για τη μεταβίβαση του ακινήτου. Στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου θα περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά του επιτρέποντας τακτικούς και διαρκείς έλεγχους σε όλη τη διάρκεια ζωής του.
Με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες θα ορθολογικοποιηθεί το σύστημα και θα συμβάλει στην ασφάλεια του πολίτη, αφού θα διαπιστωθούν κακές συντηρήσεις, επεμβάσεις ή άλλες κακοτεχνίες.
Πηγή

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

A.G.S ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος    Μηχανολόγος Μηχανικός...Η εταιρία μας αποτελούμενη απο τους πιο έμπειρους μηχανικούς και ενεργειακούς επιθεωρητές αναλαμβάνει πλήρως την έκδοση του ενεργειακού σας πιστοποιητικού της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου..
 
 


www.michanologos.gr

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Φωτοβολταϊκά στις Στέγες: Συμφέρει!

Ελκυστική παραμένει για τα μικρά νοικοκυριά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των σπιτιών για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και ήδη έστω και δειλά δεκάδες ιδιώτες ψάχνουν στην αγορά τις πιο συμφέρουσες λύσεις. Οι προτάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να οδηγούν σε μείωση των τιμών με τις οποίες θα αγοράζεται η ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά σε ό,τι αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεγάλες μονάδες, αλλά η τιμή αγοράς ρεύματος από το σύστημα για τα φωτοβολταϊκά ισχύος ως 10 κιλοβάτ σε στέγες κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων θα διατηρηθεί στα 55 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το πρόγραμμα αφορά συστήματα ως 10 κιλοβάτ, στο δώμα ή στη στέγη (συμπεριλαμβα- νομένων των στεγάστρων βεραντών) κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε όλη την επικράτεια, με εξαίρεση τα νησιά. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα-επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Οσον αφορά τις αλλαγές στην τιμολόγηση του ρεύματος από φωτοβολταϊκά εκτός αυτών στις στέγες, έναντι της κλιμάκωσης της τιμής που ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2009 και ως τον Αύγουστο του 2010, το σχέδιο απόφασης της υπουργού κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση προτείνει οριζόντια τιμολόγηση 400 ευρώ ανά μεγαβατώρα (1.000 κιλοβατώρες) για φωτοβολταϊκά με ισχύ μικρότερη ή ίση με 100 κιλοβατώρες και 320 ευρώ για φωτοβολταϊκά με ισχύ μεγαλύτερη από 100 κιλοβατώρες.

Η τιμολόγηση της ενέργειας από έργα που ήδη λειτουργούν ή έχουν υπογράψει σύμβαση θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ετσι η μείωση των τιμών αφορά μόνο τα έργα για τα οποία πρόκειται να υπογραφούν συμβάσεις αγοράς. Το σκεπτικό της υπουργικής πρότασης στηρίζεται στο ότι η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών έχει ωριμάσει αρκετά και παρατηρείται συνεχής μείωση του κόστους εγκατάστασης, το οποίο από 6.000 ευρώ το εγκατεστημένο κιλοβάτ, πριν από μερικά χρόνια, σήμερα κινείται σε επίπεδα λίγο υψηλότερα των 3.000 ευρώ.

«Απόσβεση σε 5 χρόνια»
O 29χρονος μηχανολόγος μηχανικός κ. Ι.Κοτάκης αποφάσισε πριν από λίγα χρόνια να κάνει κάτι που ελάχιστοι συμπολίτες μας είχαν πραγματοποιήσει. Πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή του σπιτιού του. Ως άνθρωπος με περιβαλλοντικές ανησυχίες και ευαισθησίες, αλλά και ως στρατευμένος επαγγελματίας- καθώς εργάζεται σε εταιρεία του κλάδου των φωτοβολταϊκών- ήταν ένας ο πρώτος στον Νομό Αττικής που εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» και «έντυσε» την κατοικία του με φωτοβολταϊκές γεννήτριες.

«Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σίγουρα εξοικονομεί πόρους και έχει σημαντικό οικονομικό κίνητρο και άρα όφελος για τον οικιακό πάροχο» σημειώνει ο κ. Κοτάκης.

«Η ΔΕΗ μάς πουλά ρεύμα έναντι 0,12 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ενας οικιακός παραγωγός πουλά στη ΔΕΗ με 0,55.Οταν έρχεται ο λογαριασμός, γίνεται λογιστικός συμψηφισμός και ο παραγωγός εισπράττει τη διαφορά» αναφέρει ο κ. Κοτάκης και συμπληρώνει ότι «η απόσβεση της επένδυσης έρχεται ύστερα από περίπου μία πενταετία». Είναι ενδεικτικό ότι το τιμολόγιο πώλησης μεταξύ των οικιακών και των επιχειρηματικών παραγωγών είναι αισθητά υψηλότερο υπέρ των πρώτων, ενώ η όλη επένδυση και τα έσοδά της είναι αφορολόγητα. Ενα από τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι η εγγύτητα της κατανάλωσης με την παραγωγή, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αφενός χαμηλότερο κόστος μεταφοράς και αφετέρου ότι ειδικά τις θερμές ώρες του καλοκαιριού η παραγωγή ακολουθεί την κατανάλωση.

6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ποιους αφορά το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια;

Οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος ως 10 κιλοβάτ (ΚWp) στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. - Πόσα χρήματα θα χρειαστώ; Το κόστος εγκατάστασης μειώνεται διαρκώς, σήμερα κινείται σε επίπεδα λίγο υψηλότερα των 3.000 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ, δηλαδή 30.000 ευρώ για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση που είναι 10 κιλοβάτ. Πριν από μερικά χρόνια ήταν 6.000 ευρώ ανά κιλοβάτ.

Γενικά ένα φωτοβολταϊκό κοστίζει όσο και ένα αυτοκίνητο (π.χ. ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 2 κιλοβάτ κοστίζει όσο και ένα φθηνό αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, περί τις 6.000 ευρώ, ενώ ένα μεγαλύτερο σύστημα των 10 κιλοβάτ όσο ένα αυτοκίνητο μεσαίου- μεγάλου κυβισμού, περί τις 30.000 ευρώ). Μόνο που ενώ το αυτοκίνητο έχει συνεχώς έξοδα για τα επόμενα χρόνια, το φωτοβολταϊκό, αντίθετα, έχει έσοδα και σας αποφέρει και κέρδη για περισσότερα από 25 χρόνια.

- Σε πολυκατοικία μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό;

Ναι. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (ταράτσα), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος.

- Θα πουλάω όλο το ηλιακό ρεύμα που παράγω στη ΔΕΗ ή μόνο την περίσσεια;

Ολη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι΄ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 ευρώ/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει έναν νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 250 ευρώ και καταναλώνετε ενέργεια αξίας 150 ευρώ, θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός 100 ευρώ, ποσό το οποίο θα καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

- Αν είμαι οικιακός καταναλωτής, πρέπει να ανοίξω βιβλία στην Εφορία;

Οχι. Δικαιούστε επιπλέον και έκπτωση δαπανών από το εισόδημα (εκπίπτει 20% της δαπάνης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και ως 700 ευρώ ανά σύστημα).
(energeia.gr)

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Πάνω από 30.000 οι αιτήσεις στη ΔΕΗ για Φωτοβολταϊκά


Ξεπέρασαν τις 30.000 οι αιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά, όπως προέκυψε από την πρώτη καταμέτρηση των φακέλων που συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, συλλέγοντας τα στοιχεία από τις περιφέρειες προκύπτουν 11.400 αιτήματα σε Μακεδονία – Θράκη, 9.100 σε Πελοπόννησο – Ήπειρο, 9.000-10.000 σε Κεντρική Ελλάδα και 2.000 στα νησιά.
Αυτό μεταφράζεται σε 5.000 µεγαβάτ φωτοβολταϊκών, σχεδόν όσο η µισή από τη συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ της χώρας.
Σημειώνεται ωστόσο ότι ο ενδιάµεσος στόχος για το 2014 προβλέπει 1.500 µεγαβάτ από φωτοβολταϊκά και ο τελικός, για το 2020, μόνο 2.200 μεγαβάτ.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στελέχη της ΔΕΗ παραδέχονται ότι τα πράγματα είναι χειρότερα απ’ ότι τα περίμεναν, ενώ η καταµέτρηση πλέον των αιτήσεων θα γίνεται ανά νοµό,  έτσι ώστε µέχρι το τέλος Νοεµβρίου να ξεκαθαριστεί πόση ισχύ αντέχει το δίκτυο κάθε νομού.
Η περισσευούµενη ισχύς θα «παγώσει» και οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να περιµένουν μήπως μελλοντικά πάρουν τη θέση όσων δεν καταφέρουν να δανειστούν από τις τράπεζες, ή εκσυγχρονιστούν τα δίκτυα.
Από την άλλη πλευρά το υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να εκδώσει υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας ο επενδυτής θα καταθέτει εγγυητική επιστολή για εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών µέχρι 500 ΚW, προκειµένου να υπογράψει σύµβαση σύνδεσης.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη του τελευταίου νόμου για τις ΑΠΕ (3851/2010), που προβλέπει ότι οι υποψήφιοι επενδυτές για την εγκατάσταση φωτοβολταικών ή άλλης μορφής ανανεώσιμων πηγών θα πρέπει καταβάλλουν χρηματική εγγύηση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», στόχος της διάταξης, η οποία θα ενεργοποιηθεί με την έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης, είναι να αποφορτισθεί η αγορά ΑΠΕ, από όσους υποβάλλουν αιτήσεις χωρίς να έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την επένδυση.
Όπως διευκρίνισαν αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΚΑ, οι εγγυήσεις θα αφορούν τα συστήματα ΑΠΕ που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, δηλαδή  φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 1 MW, αιολικά μέχρι 100 KW, κλπ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται τις ίδιες πηγές, δεν θα απαιτείται εγγύηση για τα συστήματα ΑΠΕ ανεξαρτήτως ισχύος που θα εγκαθίστανται σε κτίρια (στέγες, βεράντες κλπ.).
Επίσης, το ύψος των εγγυήσεων θα κλιμακώνεται ανάλογα με την ισχύ των εγκαταστάσεων και σε περίπτωση κατάπτωσης (αν δηλαδή ο επενδυτής δεν είναι έτοιμος να υλοποιήσει τη σύνδεση με το δίκτυο στην προθεσμία που θα τίθεται στη συμφωνία σύνδεσης με το Διαχειριστή του δικτύου) τα έσοδα θα πηγαίνουν στο διαχειριστή.
πηγή econews

Το λεξιλόγιο της οικοδομής...

αλέ-ρετούρ: διακόπτης που ελέγχει το ίδιο κύκλωμα (συνήθως φωτισμού) με τουλάχιστον άλλον έναν ίδου τύπου δικόπτη, ώστε να ανοίγει το κύκλωμα ο ένας και ακολούθως να το κλείνει ο άλλος. Για παράδειγμα σε υπνοδωμάτιο όπου στην είσοδο θέλουμε να ανοίξουμε τα φώτα κι ύστερα όταν ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας να μπορούμε να τα κλείσουμε απ’ εκεί χωρίς να χρειαστεί να σηκωθούμε. Από τα γαλλικά (allez-retour = πήγαιν’-έλα).
alfablok: βλ. YTONG
αλφάδι: εργαλείο εύρεσης της οριζοντίου, της κατακορύφου ή και γωνίας 45 μοιρών σε σχέση με οποιαδήποτε από τις προηγούμενες δύο, με τη χρήση φυσαλίδων σε λάδι.
αλφαδιά: οριζόντια γραμμή ή επίπεδο σε σχέση με κάποιο ύψος αναφοράς. Π.χ. τα ξύλινα δάπεδα μέσα σε ένα χώρο, πρέπει να είναι αλφαδιά, διαφορετικά το δάπεδο θα έχει κλίση.
αναμονή οπλισμού σκυροδέματος: κομμάτι από κολωνοσίδερο (μπετόβεργα) που εξέχει από το μπετόν της προηγούμενης σκυροδέτησης με σκοπό να οπλίσει το μπετόν της επόμενης (ή και μεθεπόμενης) σκυροδέτησης ώστε να τις συνδέσει αποτελεσματικά. Στις κολώνες πρέπει να είναι 70φ (δηλ. 70 φορές το διαμέτρημα του κολωνοσίδερου) ή περίπου 1,50μ.
ανεστραμμένη δοκός: δοκός που δεν έχει κρέμαση, αλλά εξέχει πάνω από την πλάκα την οποία ενισχύει. Για παράδειγμα η δοκός έχει ύψος 60εκ. και τα 42εκ. εξέχουν πάνω από την πλάκα 18εκ. την οποία ενισχύει.
αντικειμενική αξία ακινήτου: μέγεθος που καθορίζεται από την πολιτεία για φορολογικούς λόγους. Είναι συνήθως πολύ μικρότερη απο την πραγματική αξία(βλ.). Θα έπρεπε (κατά τη γνώμη μας) να ονομάζεται φορολογική αξία, γιατί δεν είναι καθόλου αντικειμενική.
αντισεισμικός αρμός: κενό (συνήθως γεμίζουμε με φελιζόλ) ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κατασκευές. Χρειαζόμαστε αυτό τον αρμό γιατί η κάθε κατασκευή στον σεισμό θα έχει ταλάντωση διαφορετικής συχνότητας.
αντισεισμικός θώρακας: είδος τσερκιού που χρησιμοποιείται αντί για το κοινό τσέρκι σε κολώνες και δοκάρια. Αντί για ένα τσέρκι κάθε 10εκ., ο θώρακας αποτελείται από ένα μονοκόματο σίδερο διπλωμένο σαν σπειράλ. Αυτό το μονοκόματο σίδερο τυλίγει τα κολωνοσίδερα της κολώνας ή του δοκαριού. Είναι λίγο ακριβότερο αλλά ο παραγωγός του υποστηρίζει ότι γλυτώνεις κιλά. Ο παραγωγός του ύποστηρίζει, ακόμα, ότι έχει καλύτερη συμπεριφορά στο σεισμό απ’ ότι το κοινό τσέρκι.
αντλία μπετόν ή σοβά: βλ. πρέσα.
αποστάτης: πλαστικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για τη εξασφάλιση απόστασης ανάμεσα στο καλούπι του μπετόν και τον οπλισμό. Μ’αυτό τον τρόπο σιγουρεύουμε ότι ο οπλισμός δεν φαίνεται μετά το ξεκαλούπωμα, άρα δεν θα κινδυνεύει να διαβροθεί όταν σοβατιστεί η επιφάνεια ή και από την υγρασία της ατμόσφαιρας (για εμφανείς επιφάνειες).
αποστραγγιστική μεμβράνη: βλ. αυγουλιέρα
αρμός διαστολής: (για σκελετό από σκυρόδεμα) κενό  που συνήθως γεμίζουμε με φελιζόλ ανάμεσα σε τμήματα από μπετόν αρμέ της ίδιας κατασκευής λόγω μεγέθους. Όταν ένα τοιχίο ή μία πλάκα έχει μέγεθος περισσότερο από 30μ, αφήνουμε ένα τέτοιο κενό (μερικά εκατοστά) για να αποροφόνται οι συστολές/διαστολές.
ασβέστης: άσπρος πολτός που χρησιμοποιείται σαν συγκολλητικό υλικό στο σοβάτισμα. Διαβρώνει το χάλυβα και γιαυτό στις μεταλλικές κατασκευές θα πρέπει να αντικαθίσταται με άλλο συγκολλητικό υλικό (υπάρχουν αρκετά στην αγορά).
αστάρι: για βάψιμο η πρώτη στρώση. Από διαφορετικό υλικό απ’ ότι η δεύτερη στρώση, που σκοπό έχει να γεμίσει τους πόρους του τοίχου ή του τοίχου που θα βαφτεί, ώστε να βελτιωθεί η καλυπτικότητα του υλικού βαφής. Για σκυροδέτηση μιάς πλάκας, το αστάρωμα είναι η πρώτη στρώση από μπετόν που συνήθως σκεπάζει μεγάλο μέρος του οπλισμού. Σημειώνουμε ότι το αστάρωμα των πλακών δεν επιτρέπεται, ειδικά όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, λόγω του κινδύνου να χωρίσουν οι δύο στρώσεις του σκυροδέματος.

ασφαλτόπανο: μονωτικό υλικό
που χρησιμοποιείται για
υγρομονώσεις
σε σκεπές και δώματα.
Υπάρχει σε διάφορα πάχη
και ποιότητες,
με ή χωρίς ψηφίδα.
ατσαλόπροκα: πρόκα από σκληρυμένο χάλυβα (=ατσάλι). Είναι η μόνη που μπορεί να εισχωρήσει σε μπετόν. Ακόμα κι αυτή αρκετά δύσκολα. Οι κοινές πρόκες(βλ.) στραβώνουν.

αυγουλιέρα:μαύρου χρώματος
(αλλά και καφέ
ή άλλο καμμιά φορά)
που σκοπό έχει την αποστράγγιση
των νερών που θα έρθουν
σε επαφή με τα μπαζωμένα
τοιχία του υπογείου.
Δεν είναι στεγανωτική.
Πρέπει πάντα να τοποθετείται με
τα “βυζάκια” προς το μπετόν.


αφρομπετόν: χωρίς να είναι ακριβώς το ίδιο, μοιάζει με το ελαφρομπετόν (βλ.).
βαρέλα: το φορτηγό
εκείνο που μεταφέρει
μπετόν
από το εργοστάσιο
παραγωγής
ετοίμου σκυροδέματος στο
εργοτάξιο
ή στην οικοδομή
όπου θα χυτευθεί.
Λέγεται και
μπετονιέρα (βλ.).
βίδα: σε όρους καλουπατζήδων είναι ένα στοιχείο ικριώματος (σκαλοσιάς).
beton: βλ. σκυρόδεμα
big bag: σάκκος από πλαστικές ίνες για μεταφορά -συνήθως- αδρανών υλικών ή ασβέστη. Περιέχει λίγο λιγότερο από 1μ3. Προσοχή υπάρχουν και big bag μικρότερου μεγέθους π.χ. μισού μ3.
bobcat: μηχάνημα χωματουργικών εργασιών, μικρός φορτωτής, 
γαρμπίλι: αδρανές υλικό με διάσταση 8-15 χιλιοστά περίπου.
γαρμπιλομπετόν: μπετόν όπως το κανονικό σκυρόδεμα αλλά χωρίς χαλίκι (βλ.) ή σκύρα (βλ.). Παράγεται (όπως και το κανονικό σκυρόδεμα) σε διαβαθμίσεις αντοχής (λ.χ. c16-20, c20-25, κλπ), αλλά καθώς δεν περιέχει μεγάλα αδρανή, είναι καταλληλότερο για πυκνά οπλισμένα στοιχεία σκυροδέματος αλλά και για στοιχεία μικρότερων διατομών όπου το κανονικό σκυρόδεμα θα είχε δυσκολία να διεισδύσει και θα υπήρχε ο κίνδυνος (αστοχιών). Περισσότερα για το μπετόν

γερανός: τριών ειδών γερανοί χρησιμοποιούνται στην οικοδομή:
1) ο οικοδομικός γερανός,
2) ο τηλεσκοπικός γερανός  (φωτογραφία αριστερά)
και
3) ο παπαγάλος (βλ.).
Ο οικοδομικός γερανός είναι ο μεγαλύτερος απ’ όλους και έχει μήκος που αρχίζει από τα 30μ. Τοποθετείται στο εργοτάξιο για όλη τη διάρκεια του έργου.
Ο τηλεσκοπικός γερανός είναι ένας αυτοκινούμενος γερανός και έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από τον παπαγάλο αλλά πολύ μικρότερες από τον οικοδομικό γερανό.
Ο τηλεσκοπικός γερανός είναι κατάλληλος για εργασίες που διαρκούν έως και λίγες μέρες.
γεωύφασμα: ειδικό ύφασμα που συγκρατεί το χώμα και τις πέτρες αλλά επιτρέπει στο νερό να περάσει.
container: κάδος αποκομιδής μπαζών / σκουπιδιών που θα πρέπει να πεταχτούν στην χωματερή.
δαχτυλίδι: το προκατασκευασμένο (από μπετόν) στοιχείο σε σχήμα κυλίνδρου -συνήθως 1μ. ύψος- διαφόρων διαμέτρων που χρησιμοποιείτε για την κατασκευή βόθρου. Συνηθισμένη επιλογή  για μία κατοικία 3 ή 4 καθ’ ύψος, με διάμετρο 3μ.
διογκωμένη πολυστερίνη: βλ. πολυστερίνη
δοκός: ή δοκάρι, στατικό -συνήθως- στοιχείο μιας κατασκευής σε οριζόντια τοποθέτηση. Σε συνδυασμό με κολώνες (βλ.) και πλάκες, σχηματίζουν τον σκελετό της κατασκευής.
δοκίμιο: (συνηθέστερα) δείγμα από ρευστό σκυρόδεμα για εργαστηριακό έλεγχο της αντοχής του στη θλίψη. Συχνά αποκαλούμε έτσι και το καλούπι όπου τοποθετείται το δείγμα. Το δοκίμιο αφήνεται στην οικοδομή (κατά προτίμηση σε σκιερό μέρος) για μία ημέρα, προκειμένου να σφίξει και ακολούθως μεταφέρεται σε εργαστήριο όπου θα συντηθηθεί σε ειδικούς θαλάμους για ένα χρονικό διάστημα έως και 28 ημέρες. Μετά τη συντήρησή του αυτή θα υποβληθεί σε τεστ αντοχής (θραύση με θλίψη) για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι των προβλεπόμενων αντοχών. Τα δοκίμια αυτού του τύπου έχουν κυβικό σχήμα με διαστάσεις 15 Χ 15 Χ 15εκ.. Περισσότερα για το μπετόν
δομικός χάλυβας: στοιχεία από χάλυβα διατομής Π, Η, τετραγωνικής ή κυκλικής με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε τον σκελετό (φέρων οργανισμός) μιάς κατασκευής.
δονητής: ειδικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη συμπύκνωση του χυτευόμενου σκυροδέματος. Αποτελείται από μία μηχανή εσωτερικής καύσεως κι ένα μαρκούτσι(βλ.).
Η μηχανή μπορεί να κινεί μία γεννήτρια.
Σ’ αυτή την περίπτωση το μαρκούτσι θα είναι ηλεκτρικό.
Το μαρκούτσι δονείται ώστε ερχόμενο σε επαφή με το σκυρόδεμα το κάνει να καταλαμβάνει τα οποιαδήποτε κενά μέσα στο καλούπι με τρόπο που τελικά το σκυρόδεμα συμπυκνώνεται.
Μπορεί ένας δονητής να είναι αποκλειστικά ηλεκτρικός (χωρίς δηλ. καμμία μηχανή εσωτερικής καύσεως) αλλά σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται η συνεχής ηλεκτρική τροφοδοσία του, δηλ. σύνδεση με παροχή ρεύματος (συχνά σε νεοανεγειρόμενες οικοδομές δεν υπάρχει ακόμα παροχή ρεύματος).
Η σημασία της σωστής δόνησης είναι πολύ μεγάλη κατά την χύτευση του μπετόν, ενώ για λόγους ασφαλείας
πρέπει κατά τη διάρκεια μιας σκυροδέτησης να υπάρχεικαι αναπληρωματικός δονητής.
DOW: όνομα αμερικανικής βιομηχανίας χημικών που πρώτη εφηύρε τη μονωτική χρήση της εξηλασμένης πολυστερίνης και παρήγαγε πλάκες τέτοιου είδους. Γι΄ αυτό τα υλικά αυτά -έχει καθιερωθεί να- ονομάζονται με το όνομά της (ενώ συχνά παράγονται από άλλους παραγωγούς).
drainage: σύστημα αποστράγγισης. Συχνά εξωτερικά των περιμετρικών τοιχίων των υπόγειων. Σε υπόγεια όπου υπάρχει η υποψία ότι θα έχουμε πρόβλημα με νερά, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει προστασία. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση κροκάλας(βλ.) ή σκύρων(βλ.) γύρω από μία διάτρητη πλαστική σωλήνα αποροής, τυλιγμένης με γεωύφασμα(βλ.)
δράπανο: ηλεκτρικό εργαλείο σε σχήμα πιστολιού. Παίρνει διάφορα εξαρτήματα στο μπροστινό του μέρος ώστε να μπορεί να τρυπήσει, τρίψει ή κόψει επιφάνειες. Συχνά το λέμε και τρυπάνι αλλά το σωστό είναι να λέμε τρυπάνια τα εξαρτήματα που δέχεται για να ανοίγει τρύπες.
δρομική: τρόπος κατασκευής τοιχοποιίας όπου τα τούβλα (ή άλλα στοιχεία) τοποθετούνται στη σειρά. Σε κάθε επόμενη σειρά το τούβλο αρχίζει στη μέση του τούβλου της αποκάτω σειράς. Μ’αυτό τον τρόπο τα τούβλα πλέκουν μεταξύ τους και η τοιχοποιία έχει μεγαλύτερη αντοχή.
δρόμος: το κομμάτι της γης ανάμεσα σε ρυμοτομικές γραμμές (βλ.) που έχει προβλεφθεί για κοινόχρηστη χρήση. Στο πλάτος του δρόμου περιλαμβάνονται και τα πεζοδρόμια (δηλ. αν το πλάτος του δρόμου στο τοπογραφικό είναι 8μ και τα πεζοδρόμια που προβλέπονται είναι 1μ στην κάθε πλευρά, το καθαρό πλάτος που απομένει για διέλευση αυτοκινήτων είναι 6μ).
δώμα: η ταράτσα
ΕΚΚΟ: (Ε.Κ.Κ.Ο. = ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής). 
εκτάριο: επιφάνεια γης εμβαδού 10.000 τετραγωνικών μέτρων ή 10 στρεμμάτων. Πόση γη αναλογεί σε κάθε κάτοικο του πλανήτη? 
ελαφρομπετόν:μείγμα από τσιμέντο, νερό και άλλα υλικά, χωρίς μεγάλα αδρανή, που χάρις στα κενά αέρα που εμπεριέχει έχει μικρότερο βάρος από το κανονικό μπετόν. Έχει θερμομονωτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται για γεμίσματα, αντί για την κοινή τσιμεντοκονία επειδή έχει μικρότερο βάρος (1.700 κιλά/μ3).
ελικοπτεράκι: εργαλείο που χρησιμοποιείται για την λείανση ενός βιομηχανικού δαπέδου.
εξηλασμένη πολυστερίνη: βλ. πολυστέρίνη.
εξώστης: το μπαλκόνι
επισκευαστικό κονίαμα: ο όρος αναφέρεται σε μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών για επισκευές αστοχιών σκυροδέματος ή πακτώσεις αγγυρίων καθώς και πολλά άλλα. Σε ότι αφορά την επισκευή σκυροδέματος (που είναι πιθανώς η συχνότερη χρήση του): είναι υλικό κατασκευασμένο από τσιμένο ειδικής σύστασης που δεν συρρικνόνεται και συνήθως είναι ινοοπλισμένο. Είναι διαφορετικό αν πρόκειται για επισκευή πάχους έως 40χλσ (οπότε η εφαρμογή γίνεται με μυστρί) και διαφορετικό αν πρόκειται για μεγαλύτερα πάχη, οπότε απαιτείται συνήθως καλούπωμα και χύτευση.
επίχρισμα: οποιαδήποτε λεπτή στρώση από ένα υλικό. Στην οικοδομή συνήθως: ο σοβάς.

ερμάριο ΔΕΗ: κολώνα όπου τοποθετείται
ο μετρητής της ΔΕΗ και όπου
συνδέεται η κεντρική παροχή
του ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ
προς την οικοδομή μας.
Συχνά στο ίδιο
ερμάριο έρχεται και
η τηλεφωνική σύνδεση.
Για να γίνουν αυτές οι συνδέσεις
χρειάζονται οι αντίστοιχες
γαλβανισμένες σωλήνες 6μ
(τοποθετούνται στο καλούπι
πριν από τη χύτευση).
Σε κάποιες περιπτώσεις
τα τηλεφωνικά καλώδια
έρχονται υπόγεια οπότε
δεν χρειάζεται ο δεύτερος σωλήνας.
ζύγι: εργαλείο για την εξεύρεση της κατακορύφου 
ζώνη: (ή ενισχυμένη ζώνη) οριζόντια δοκός με ύψος όχι μεγαλύτερο από το πάχος της πλάκας την οποία ενισχύει. Για παράδειγμα, η διατομή της έχει πλάτος 100εκ. ενώ το ύψος της είναι 22εκ., όσο και το πάχος της πλάκας την οποία ενισχύει. Χρησιμοποιείται για να ενισχύσει πλάκες όπου οι κρεμάσεις (βλ.) των δοκών είναι ανεπιθύμητες.
ημιυπαίθριος χώρος: για έναν ορθογωνικό χώρο, ένας στεγασμένος χώρος που έχει τρεις πλευρές κλειστές με τοίχους και την μία  πλευρά του ανοιχτή.
θεμελιακή γείωση: τρόπος γείωσης που πλέον έχει γίνει υποχρεωτικός, όπου το καλώδιο της γείωσης εφαρμόζεται πάνω στον οπλισμό της θεμελίωσης πριν από τη χύτευση του μπετόν, ώστε να μείνει τελικά μόνιμα μέσα στο μπετό των θεμελίων της κατασκευής.
ικριώματα: οι σκαλωσιές και τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για την υποστήλωση πλακών και δοκών υπό σκυροδέτηση. Σ’αυτή την περίπτωση λέγονται και προσωρινά υποσηλώματα. Αφαιρούνται αφού το μπετόν έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες αντοχές. Επίσης χρησιμοποιούνται εξωτερικά ενός κτιρίου που σοβατίζεται ή βάφεται, για να έχει πρόσβαση το προσωπικό που εκτελεί αυτές τις εργασίες.
jcb: όνομα μάρκας που συνήθως
αναφέρεται σε μηχάνημα
χωματουργικών εργασιών διπλής χρήσης.
Μοιάζει με τρακτέρ
αλλά στην μπροστινή του
μεριά έχει φαρδύ κουβά και
δουλεύει σαν φορτωτής,
ενώ στην πίσω μεριά
έχει βραχίωνα με τσάπα και δουλεύει σαν εκσκαπτικό.
k: συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας. Βλ. λ.
κάδος: συνήθως το container (βλ.) αποκομιδής μπαζών / σκουπιδιών
καθαριότητας: το πτώτο σκυρόδεμα που ρίχνουμε πάνω στο χώμα ενός σκάμματος. Απαραίτητο για τρεις τουλάχιστον λόγους: α. ώστε να μην ακουμπήσουμε στην συνέχεια τα σίδερα πάνω στο χώμα, β. για να χαράξουμε σε σταθερό υλικό (με ατσαλόπροκες) τις κολώνες και τα τοιχία της οικοδομής και γ. στην περίπτωση που θα πέσει μια βροχή δεν θα γεμίσει το σκάμμα μας με λάσπες. Έτσι θα είναι ευκολότερο να δουλέψουν τα συνεργεία που θα ακολουθήσουν (καλουπατζήδες, σιδεράδες).
καμινάδα: εκτός από τον αγωγό εξόδου του καπνού ενός τζακιού ή ενός καυστήρα θέρμανσης είναι και: α. τα τσιμεντένια ή inox στοιχεία τετραγωνικής και κυκλικής (αντίστοιχα) διατομής με τα οποία χτίζεται μία καμινάδα.
καπέλο: το τελείωμα μιας καμινάδας(βλ.).
καρότο: δοκίμιο σε κυλινδρικό σχήμα που το παίρνουμε από την οικοδομή με ειδικό δράπανο (καροτιέρα) για έλεγχο αντοχής στην θλίψη στο εργαστήριο. Λέγεται και πυρηνοληψία. Το τεστ είναι καταστροφικό (σ’ αντίθεση με τα δοκίμια (βλ.)) και απαιτεί σημαντικές επισκευές. Υπάρχουν και μη καταστροφικά τεστ όπως η κρουσιμέτρηση, η έμπειξη και ακολούθως εξόλκευση ήλων και η υπερηχομέτρηση,  που όμως παρέχουν μειωμένη εγκυρότητα.
καρούτα: χώρος για να τοποθετηθεί χύμα ασβέστης για σοβάτισμα. Συνήθως φτιάχνεται από μαδέρια ή τσιμεντόλιθους, ώστε να χωράει μέχρι και 8-9μ3. Ο μάστορας που θα κάνει τους σοβάδες θα το φτιάξει σε σημείο που θα τον βολεύει να στήσει την πρέσα (βλ.) του σοβατίσματος.
κλειδί: λάμα μεταλλική με τρύπες που χρησιμοποιείται από τους μπετατζήδες για να σφίγγουν και να ασφαλίζουν το καλούπι μιας κολώνας ώστε ν’αντέξει την υδροστατική πίεση του μπετόν. 4 τέτοιες λάμες δένονται η μία με την άλλη και ασφαλίζονται με τριγωνικές σφήνες. Σε μία κολώνα ύψους 2,6-2,7μ, τοποθετούνται 5 έως 6 τέτοιες τετράδες από κλειδιά.
kN: (kiloNewton) Μονάδα μέτρησης δύναμης. Δεν είναι πολύ επιστημονικό αλλά για πρακτικούς σκοπούς μπορούμε να πούμε ότι είναι περίπου 100 κιλά.
κολώνα: δομικό στοιχείο με στατικές -συνήθως- ιδιότητες. Τα βασικά στοιχεία του σκελετού μιας κατασκευής (εκτός της θεμελείωσης) είναι οι κολώνες (κατακόρυφα στοιχεία), τα δοκάρια (όπως οι κολώνες αλλά τοποθετούνται οριζόντια) και οι πλάκες (οριζόντια στοιχεία). Τα φορτία της κατασκευής μεταφέρονται από τις πλάκες στα δοκάρια, και από τα δοκάρια στις κολώνες κ.ο.κ..
κολώνα ΔΕΗ: βλ. ερμάριο ΔΕΗ.
κομιτατέρ: διακόπτης με 2 ή 3 κουμπιά που το καθένα απ’ αυτά ανοίγει μία διαφορετική ομάδα από φώτα στον ίδιο ή γειτονικούς χώρους. Από τη γαλλική λέξη commutateur. Θα μπορούσαμε στα ελληνικά να το λέμε “πολυδιακόπτης” αλλά δεν συνηθίζεται.
κονίαμα: μείγμα συνήθως από νερό, τσιμέντο, άμμο και πολύ συχνά ασβέστη (που δίνει στο μείγμα συγκολλητικές ιδιότητες). Συχνά το κονίαμα χρησιμοποιείται σαν συνδετικό υλικό στα τούβλα της τοιχοποιίας, στις πέτρες καθώς και σε πολλές άλλες χρήσεις. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές και εδώ αναφέρουμε την συχνότερη.
κοντέϊνερ: βλ. container
κόντρα: (εκτός από το γνωστό τρόπο ξυρίσματος) α. η διεύθυνση (ή ο φορέας) που είναι κάθετος (90 μοίρες) προς μία άλλη διεύθυνση, β. ένα λατάκι (βλ.) που τοποθετείται κάθετα προς ένα καλούπι ώστε να το κοντράρει, δηλ. να το εμποδίσει να μετακινηθεί κατά τη σκυροδέτηση. Πολύ συχνά για μονοκάλουπα, ντουλάπια κλπ. Περιστασιακά και γ. ένα υποστήλωμα λατάκι ή σωλήνα.
κορνίζα: α. καλούπι από φελιζόλ που τοποθετείται μέσα στο καλούπι του μπετόν πριν το σιδέρωμα και τη χύτευση για να δημιουργήσει ένα σχήμα συνήθως στις ακμές της κάτω πλευράς ενός προβόλου, β. το τελικό προϊόν του (α) από μπετόν και γ. περίγραμμα γύρω από κουφώματα (παράθυρα, πόρτες) συνήθως τα κάνει ο σοβατζής με λάσπη.
κορφιάς: η κάθε ευθεία που σχηματίζεται από την τομή δύο κεκλιμένων επιπέδων (στις ψηλές τους πλευρές) μιας σκεπής. Για κεραμοσκεπή, έτσι ονομάζεται και το είδος του κεραμυδιού (βυζαντινό) που θα χρησιμοποιηθεί για να σκεπάσει αυτή την ευθεία.
κούτελο: τοιχίο μικρού ύψους (λιγότερο από 1μ) με μικρό συνήθως πάχος (15-20εκ), συνήθως περιμετρικά ενός δώματος(βλ.) ή ενός προβόλου(βλ.)
κούφωμα: συνήθως χρησιμοποιείται για τα παράθυρα και τις πόρτες ενώ η πραγματική του ρίζα (από το κούφιος κι όχι το κουφός) αφορά το άνοιγμα στους τοίχους που θα δεχθεί το παράθυρο.
κρέμαση: (για δοκούς) σε μία κανονική δοκό, το μέρος της που κρέμεται κάτω από την πλάκα. Για παράδειγμα, για μία δοκό 20 Χ 60εκ. (πλάτος και ύψος αντίστοιχα), που στηρίζει μία πλάκα πάχους 18εκ., τα 42εκ. από τα 60 εκ. του συνολικού της ύψους, κρέμονται κάτω από τήν πλάκα.
κροκάλα: αδρανές υλικο με διάσταση 60-150 χιλιοστά περίπου.
κοιτόστρωση: είδος θεμελίωσης, αποτελούμενο από ολόσωμα άκαμπτη πλάκα,
λ: (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, συχνά αναφέρεται και σαν συντελεστής k) δείκτης θερμομονωτικής ικανότητας ενός υλικού. Όσο μικρότερος ο συντελεστής, τόσο καλύτερο μονωτικά είναι το υλικό.
λαμαρίνα τραπεζοειδής: βλ. τραπεζοειηδής λαμαρίνα
λαμπάς: χτίσιμο, συνήθως από τούβλα, μικρού πλάτους. Συνήθως κολλητά σε μία κολώνα από μπετόν, για να περιοριστεί το άνοιγμα που απομένει.
λάσπη: κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο και ασβέστη. Ο σοβάς αποτελείται από λάσπη.
λατάκι: κομμάτι ξύλου τετραγωνικής διατομής 7,5 Χ 7,5 εκ. (αλλά υπάρχουν και 8Χ8εκ) που χρησιμοποιείται στο καλούπωμα. Δεν έρχεται σε επαφή με το μπετόν γιατί η χρήση του είναι για ενισχυση του πετσώματος. Κατά τη διάρκεια της ζωής του θα κοπεί αρκετές φορές κι όταν το μήκος του πέσει κάτω από 1μ, θα λέγεται μπαγάς.
λιστέλο: (για κεραμικά πλακίδια) διακοστμητικό στοιχείο που έχει συνήθως το ίδιο μήκος με τα κεραμικά πλακάκια αλλά πολύ μικρότερο πλάτος. Συνήθως τοποθετείται μία σειρά από αυτά ψηλά ή χαμηλά σε ένα τοίχο.
μαδέρι: κομμάτι ξύλου πάχους 5εκ. και πλάτους 20-25εκ. Σε μεγάλα μήκη (πάνω από 3μ), που συνήθως χρησιμοποιείται για την κατασκευή ικριωμάτων.
μανδύας: βλ. τσέρκι

μαρκούτσι: μακρόστενο
κυλινδρικό
εργαλείο που πάλεται
με τρόπο που
τοποθετούμενο
σε νεοχυτευμένο
σκυρόδεμα
προκαλεί τη συμπύκνωσή
του. Βλ. επίσης και
δονητής.
μάρμαρο: εκτός από το γνωστό κρυσταλλικό πέτρωμα είναι και η σκόνη απ’ αυτό το υλικό καθώς και η τελευταία στρώση του σοβά.
μαρμαροποδιά: μάρμαρο πάχους συνήθως 2 ή 3εκ. που τοποθετείται στο κάτω μέρος ανοιγμάτων (παράθυρα, πόρτες, μπαλκονόπορτες). Στην 2η και 3η περίπτωση τοποθετείται μετά τη διάστρωση των σωληνώσεων της θέρμανσης και είναι εξαιρετικά κρίσιμο γιατί καθορίζει ακριβώς το ύψος των δαπέδων.
μαρμαρόσκονη: ρινίσματα (σκόνη) από μάρμαρο, που χρησιμοποιείται στην τελευταία στρώση του σοβά.
μερεμέτι: μικρού μεγέθους εργασία, συχνά επισκευαστική λόγω κάποιας αστοχίας ή κακοτεχνίας ή ανεπαρκούς συντονισμού. Αν και μικρού όγκου, τα μερεμέτια είναι ανεπιθύμητα και από τους τεχνίτες (που αισθάνονται ότι δεν πληρώνονται αρκετά) αλλά και από τους ιδιοκτήτες (που αισθάνονται ότι αδικαιολόγητα πληρώνουν αυτά τα ποσά).
μισοτσίμπουκο: καμπύλωμα στην πάνω εξωτερική πλευρά μιας μαρμαροποδιάς (βλ.). Στην περίπτωση που το καμπύλωμα περιλαμβάνει αμφότερες την πάνω και κάτω εξωτερική γωνία, τότε αυτή η εργασία λέγεται ολόκληρο τσιμπούκι. 
μονοκάλουπο: τοιχίο, κολώνα ή που δεν έχει καλούπι (ή δεν καλουπώθηκε) και από τις δύο πλευρές γιατί π.χ. δεν μπορούσε να γίνει εκσκαφή. Λ.χ. όταν καλουπώνουμε σε επαφή με γειτονική κατασκευή.
μονόπαντο: το πέδιλο ενός τοιχίου ή μίας κολώνας που δεν τοποθετείται συμμετρικά εκκατέροθεν του τοιχίου ή γύρω-γύρω από την κολώνα αλλά μόνο από τη μία πλευρά. Έχει δηλ. μία πάντα. Χρησιμοποιείται όπου μία κολώνα ή ένα τοιχίο είναι σε επαφή με το όριο του οικοπέδου.
μονοσωλήνιο: σύστημα τροφοδοσίας των θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ) με ζεστό νερό. Το σύστημα αυτό αντικατέστησε παλιότερο σύστημα με δύο σωλήνες κι έτσι πήρε το όνομά του χάρις σ’ αυτή την τεχνική πρόοδο.
μουρέλο: στις μαρμαροποδιές(βλ.), η λεπτή πλευρά τους.
MPa: (Megapascal) Μονάδα μέτρησης της πίεσης (δύναμη ανά μονάδα επιφανείας). 1 MPa = 1 Newton/mm².
μπαγάς: απομεινάρι από λατάκι που έχει μήκος κάτω του ενός μέτρου.
μπάζα: α. το χώμα που χρησιμοποιούμε για επιχωματώσεις που συνήθως δεν είναι πολύ καλό αν πρόκειται για φυτεύσεις,  β. τα σκουπίδια μιας οικοδομής που πρέπει να πεταχτούν σε κάποια χωματερή δηλ. δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιχωμάτωση και γ. μία στενή λωρίδα από το ίδιο υλικό που κατασκευάστηκαν τα ντουλάπια (κουζίνας ή υπνοδωματίου) και που τοποθετείται στο κάτω μέρος των ντουλαπιών για να κρύψει -συνήθως- τα ποδαράκια των ντουλαπιών.
μπακλαβαδωτή λαμαρίνα: βλ. τραπεζοειδής λαμαρίνα.
μπατική: τρόπος κατασκευής τοιχοποιίας όπου η κάθε σειρά από τούβλα (ή άλλα στοιχεία) περιέχει 2 τούβλα παράλληλα με το μήκος του τοίχου τοποθετημένα και μετά ένα τούβλο εγκάρσια προς το μήκος του τοίχου τοποθετημένο κ.ο.κ.. Το ελάχιστο πάχος ενός τοίχου χτισμένου μ’αυτό τον τρόπο είναι δύο τούβλα. βλ. επίσης δρομική. βάλε φωτο ή σχήμα
μπετόν: βλ. σκυρόδεμα.
μπετόν αρμέ: οπλισμένο με χάλυβα μπετόν(βλ.).
μπετονιέρα: το μηχάνημα
εκείνο που έχει
κάδο
για ανάμειξη
των υλικών
και
προετοιμασία
ενός χαρμανιού.
Επίσης έτσι λέγεται
και η βαρέλα(βλ.).
μπετόν καθαριότητας: βλ. καθαριότητας
μπιζουτέ: γωνία στην κάτω εξωτερική πλευρά μιας μαρμαροποδιάς.
μποτιλιάρω: βάζω μπουτέλια (βλ.).
μπουτέλι: ένα λατάκι (βλ.) ή σωλήνα με βίδα (βλ.) που τοποθετείται ώστε να κοντράρει (βλ.) ένα καλούπι (συνήθως μονοκάλουπο (βλ.) ή ντουλάπι(βλ.)).
N: (Newton) Μονάδα μέτρησης δύναμης. Δεν είναι πολύ επιστημονικό αλλά για πρακτικούς σκοπούς μπορούμε να πούμε ότι ισοδυναμεί περίπου με 1/10 του κιλού.
νευρομετάλ: γαλβανισμένο πλέγμα  που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της λάσπης στο σοβάτισμα, όπου αυτή πρέπει να έχει μεγαλύτερο από το συνηθισμένο πάχος των 2-3εκ.. Συνήθως ντύνουμε με τέτοιο σωλήνες αποχετεύσεων.
ντουλάπι: (εκτός από το χώρο
όπου αποθηκεύουμε τα ρούχα μας)
μονοκάλουπο τοιχίο από μπετόν αρμέ,
κατασκευασμένο στα γρήγορα
προκειμένου να ασφαλίσει
υπάρχουσα
γειτονική κατασκευή
από κατάρευση
καθώς έχει γίνει
εκσκαφή στα όρια
της θεμελίωσής της.
ντρενάζ: βλ. drainage

ξηρολιθιά: είδος τοιχοποιίας
(που πλέον
χρησιμοποιείται μόνο για
κατασκευή
περιφράξεων)
από πέτρα
στοιβαγμένη
χωρίς
κανένα συνδετικό κονίαμα.
οικοδομική γραμμή: η γραμμή εκείνη πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται να χτίσουμε (βλ. επίσης ρυμοτομική γραμμή, πρασιά, δρόμος, πεζοδρόμιο).
οικοδομικός χάλυβας: χάλυβας σε μορφή βέργας ή τσερκιού και μερικές φορές πλέγματος που χρησιμοποιείται για τον οπλισμό του σκυροδέματος. 
όμορος: αυτός που έχει κοινά όρια, δηλ. που συνορεύει. Π.χ. τα όμορα οικόπεδα = τα οικόπεδα που συνορεύουν με … .
οπτόπλινθος: τούβλο με τρύπες.
παπαγάλος: (Καμμία σχέση με την πολιτική! Εδώ μιλάμε για πραγματική δουλειά)
είδος γερανού κατάλληλου για οικοδομικές
και άλλες εργασίες,
συνήθως μικρού έως
μεσαίου μεγέθους
και ανάλογων δυνατοτήτων.
Είναι μόνιμα εγκατεστημένος
σε φορτηγό αυτοκίνητο
(συνήθως πίσω από την καμπίνα του οδηγού)
με τρόπο που να επιτρέπει στο φορτηγό
τη φόρτωση εμπορευμάτων και υλικών.
παρετίνα: ειδικός στόκος για σπατουλαριστό(βλ.) βάψιμο.

πασαλόμπηξη: ειδικός τύπος θεμελίωσης για κατασκευές με ειδικές απαιτήσεις (π.χ. γέφυρες) ή/και σαθρά εδάφη.
πάτημα: το οριζόντιο επαναλαμβανόμενο κομμάτι μιας σκάλας. Συνηθισμένο βάθος 26-29εκ..  Μία σκάλα που ανεβαίνει έναν όροφο έχει συνήθως 16 πατήματα. Μία σκάλα έχει ρίχτια (βλ.) και πατήματα.
πέδιλο: στοιχείο θεμελίωσης,
πεδιλοδοκοί: είδος θεμελίωσης,
πεζοδρόμιο: το πλάτος τους περιλαμβάνεται στο πλάτος του δρόμου όπως αυτό εμφανίζεται στο τοπογραφικό μας. Είναι ευθύνη δική μας (του ιδιοκτήτη του οικοπέδου πάνω στο οποίο εφάπτεται) να είναι βατό, να μην έχει εμπόδια για πεζούς (σκεφτείτε μια γυναίκα με ένα μωρό στο καροτσάκι της) και να μην κρύβει παγίδες (προεξοχές όπου κάποιος μπορεί να σκοντάψει).
περασιά: νοητή ευθεία με βάση κάποιο σημείο αναφοράς. Π.χ. οι κολώνες στην ίδια εξωτερική πλευρά μιας οικοδομής πρέπει να είναι στην ίδια περασιά.
περλομπετόν: ελαφρομπετόν (βλ.) που περιέχει και περλίτη. Είναι ακριβότερο από την απλή τσιμεντοκονία και από το αφρομπετόν, αλλά έχει μικρότερο βάρος και καλύτερες μονωτικές ιδιότητες (κυρίως θερμομονωτικές αλλά και ηχομονωτικές)
πεταλούδες: εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους καλουπατζήδες (σε συνδυασμό με τακάκια και φουρκέτες) για το σφύξιμο τοιχίων ή κολωνών ώστε να μην ανοίξουν κάτω από την πίεση του ρευστού σκυροδέματος.
πέτσωμα: κομμάτι τάβλας(βλ.) με μήκος μεταξύ 80εκ και 1,70μ.. Κατά μία γενικότερη έννοια πέτσωμα λέγεται και η επιφάνεια πάνω στην οποία θα χυτευθεί το μπετόν. Συνήθως για πλάκες.
πίλαρ (pillar) ΔΕΗ: βλ. ερμάριο ΔΕΗ
pilotis: (προφέρεται: πιλοτί ) η κατασκευή εκείνη που στηρίζει ένα οικοδόμημα πάνω σε κολώνες διατηρώντας το ισόγειο κενό κατά τ’ άλλα και ελεύθερο για χρήσεις όπως λ.χ. χώρους στάθμευσης. Είναι λέξη της της γαλλικής γλώσσας, όπου ενικός και πληθυντικός είναι ο ίδιος.
πλάκα: το (συνήθως αλλά όχι απαραίτητα) επίπεδο, μικρού πάχους και μεγάλης επιφάνειας οριζόντιο στοιχείο του σκελετού μιας κατασκευής. Μαζί με τις κολώνες (βλ.) και τα δοκάρια (βλ.) σχηματίζουν τον σκελετό.
πλάκα σάντουιτς: βλ. σάντουιτς πλάκα.
πλάκες πεζοδρομίου: για πεζοδρόμια και διαδρόμους. Απαιτούν υποστρωμα σε επίπεδη μορφή (συνήθως απο μπετόν). Έχουν διαστάσεις 40Χ40εκ. και θα χρειαστείτε 6,25 τέτοιες στο μ2 εάν δεν έχετε καθόλου φύρα (αδύνατον).
πλέγμα: (συνήθως για οπλισμό σκυροδέματος) παράγεται σε διάφορες διαστάσεις και πυκνότητες, αλλά ο συνηθέστερος τύπος είναι το Τ92. Έχει καρέ 15Χ15εκ., τα σίδερα είναι διαμέτρου 4χιλ. και ζυγίζει 16 κιλά ανά τεμάχιο. Με διαστάσεις 5Χ2μ, ζυγίζει 1,6κιλά ανά μ2.
πολυστερίνη: ένα είδος συνθετικού υλικού (το κοινό φελιζόλ) που χρησιμοποιείται για θερμομόνωση. Παράγεται σε δύο βασικές ποικιλίες, εξηλασμένη και διογκωμένη. Η πρώτη από τις δύο λίγο καλύτερη και λίγο ακριβότερη.
ποταμός: κανάλι ή προεξοχή συνήθως στην εξωτερική κάτω πλευρά μίας μαρκίζας ή ενός μπαλκονιού ώστε τα νερά της βροχής να μην μπορούν να προχωρήσουν προς το εσωτερικό του μπαλκονιού ή της προεξοχής, αλλά να στάζουν στο σημείο του ποταμού. Γίνεται και στις μαρμαροποδιές. Βλ. περισσότερα στη σελίδα http://alpha6.gr/wp/?page_id=377
ποτήρι: (στα μπετά), κύλινδρος μεταλλικός που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ικριωμάτων.
πραγματική αξία ακινήτου: η αξία στην οποία το ακίνητο αλλάζει χέρια. Η τιμή εκείνη στην οποία συμφωνούν αγοραστής και πωλητής και που χάρις σ’αυτή τη συμφωνία γίνεται η συναλλαγή.
πρασιά: η λωρίδα εκείνη του οικοπέδου μας που βρίσκεται ανάμεσα στην οικοδομική (βλ.) και ρυμοτομική γραμμή (βλ.) και που δεν επιτρέπεται να χτίσουμε.
πρέκι: βλ. σενάζ.

πρέσα: για μπετόν,
η αντλία που τραβάει
το σκυρόδεμα
από τη βαρέλα (βλ.)
και
το προωθεί στο ακριβές
σημείο της χύτευσης.
Σχεδόν πάντα (αλλά όχι απαραίτητα)
μόνιμα εγκατεστημένη πάνω σε φορτηγό.


πρέσα: για σοβάτισμα, το μηχάνημα που αναμειγνύει και ακολούθως προωθεί το κονίαμα (πεταχτό, λάσπη, μάρμαρο κλπ) στο ακριβές σημείο διάστρωσης. Συνήθως ένα μικρό μηχάνημα που μεταφέρεται από οικοδομή σε οικοδομή ρυμουλκούμενο από ένα μικρό φορτηγάκι.
πρόβολος: οποιαδήποτε προεξοχή (προβολή, που προβάλει) από το κτίριο, συνήθως τα μπαλκόνια.
πρόκα: καρφί, ήλος.
πυλωτή: εσφαλμένη απόδωση στα ελληνικά της γαλλικής λέξης pilotis(βλ.).
ράμμα: σπάγγος, πάχους περίπου 1χιλιοστού, που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιάς ευθείας (ή μιας περασιάς). Συνήθως δένουμε το ράμμα σε δύο πρόκες ή σε δύο τούβλα. Πρέπει να είναι καλά τεντομένο.
ράμπα: επιφάνεια που προσφέρει πέρασμα σε έναν άλλο χώρο (π.χ. η ράμπα του γκαράζ), συνήθως υπό κάποια κλίση. Μέγιστη κλίση για αυτ/τα 25%. Μία ράμπα πρέπει να έχει αυξημένη αντιολισθητικότητα όσο μεγαλώνει η κλίση της.
ραντιέ: βλ. κοιτόστρωση.
ρευστοποιητής: ειδικό πρόσθετο για να αυξάνεται η εργασιμότητα του σκυροδέματος. Προστίθεται στο υγρό σκυρόδεμα μέσα στη βαρέλα (βλ.) και απαιτείται ανάδευση. Απαραίτητο πλέον σχεδόν για όλες τις σκυροδετήσεις. Χάρις σ’αυτό μπορούμε να έχουμε πιο λεπτόρευστο μπετόν χωρίς να χρειάζεται να προσθέσουμε νερό.
revinex: στεγανωτικό μάζης (βλ.) σε μορφή γαλακτώματος. Μία από τις μάρκες που θα βρείτε στην αγορά αρκετά διαδεδομένη. Θα βρείτε προϊόντα για την ίδια χρήση και από Sika, Durostick, Ceresit και πολλά άλλα.
ριζόκομα: τα κατακόρυφα τοιχώματα ή επιφάνειες ενός σκάμματος.
ρίχτι: το κατακόρυφο επαναλαμβανόμενο κομμάτι μιας σκάλας. Συνηθισμένο ύψος είναι 16-19εκ.. Μία σκάλα που ανεβαίνει έναν όροφο έχει συνήθως 17 ρίχτια. Μία σκάλα έχει ρίχτια και πατήματα (βλ.).
ρύση: απόκλιση από το οριζόντιο, προκειμένου (συνήθως) να απορέουν ευχερώς τα όμβρια νερά (ή άλλα). Συνήθως για επιφάνειες.
ρυμοτομική γραμμή: η γραμμή εκείνη που χωρίζει το οικόπεδό μας από τον δρόμο. Το πεζοδρόμιο περιλαμβάνεται στο δρόμο. Όταν δηλ. αναφέρεται στο τοπογραφικό μας ότι έχουμε δρόμο πλάτους 8μ, στα 8 αυτά μέτρα περιλαμβάνονται και τα πεζοδρόμια.
σάντουιτς πλάκα: είδος πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς δοκάρια. Η πλάκα αυτού του τύπου έχει πάχος 25εκ. τουλάχιστον και δύο στρώσεις μπετόν (μία πάνω και μία κάτω) που ανάμεσά τους έχουν ένα κομμάτι φελιζόλ (συνήθως 50Χ50εκ με πάχος λ.χ. 10εκ). Ο οπλισμός μιας πλάκας σάντουιτς γίνεται με διαδοκίδωση ανάμεσα στα κομμάτια φελιζόλ και προς τις δύο κατευθύνσης (μήκος και πλάτος) μιας πλάκας σάντουιτς. Το πλεονέκτημα της πλάκας αυτής είναι ότι αποφεύγουμε τις κρεμάσεις των δοκαριών. Το μειονέκτημά της είναι στοιχίζει περισσότερο καθώς απαιτείται περισσότερο μπετόν και περισσότερος οπλισμός. Αν εξαιρέσουμε τις κρεμάσεις, μία πλάκα σάντουιτς έχει επίσης το μειονέκτημα ότι μειώνει το διαθέσιμο ύψος κατά 10-15εκ.
σενάζ: λεπτό δοκάρι από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτευμένο πάνω σε τοιχίο από τούβλα. Σε έναν τοίχο από τούβλα το πρώτο σενάζ πέφτει στο 1,20μ από το δάπεδο και το επόμενο μετά από άλλο τόσο. Όταν το σενάζ τοποθετείται πάνω από ένα κούφωμα λέγεται πρέκι. Προέρχεται από τη γαλλική λέξη chainage που σημαίνει αλυσίδα ή κατασκευή σαν αλυσίδα.
σεντόνι: τρόπος επιμέτρησης εργασιών (συνήθως τοιχοποιίας, σοβατίσματος), όπου τα μικρά ανοίγματα λ.χ. παράθυρα κάτω του 1μ πλάτους, δεν αφαιρούνται καθόλου απο την επιμέτρηση. Συνεπώς ο χτίστης ή ο σοβατζής πληρώνεται σαν να τα είχε χτίσει και αυτά. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να χτίσει (ή να σοβατίσει) ο μάστορας ένα άνοιγμα, είναι περισσότερος από τον χρόνο που θα χρειαζόταν αν το άνοιγμα δεν υπήρχε.
σιδέρωμα: η κοπή, διαμόρφωση και τοποθέτηση του οικοδομικού χάλυβα μέσα στα καλούπια. Η επόμενη δουλειά είναι το κλείσιμο του καλουπιού (εκτός από πλάκες και δοκούς, που δεν χρειάζονται κλείσιμο) και η χύτευση του μπετόν.
σκαλομέρι: το σοβατεπί σε μία σκάλα επενδεδυμένη με μάρμαρο.
σκύρο: αδρανές υλικο με διάσταση 30-60 χιλιοστά περίπου.
σκυρόδεμα: το μείγμα νερού, αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκια) και τσιμέντου. Διαβάστε περισσοτερα στη σχετική σελίδα μας.
σοβατεπί: στενή λωρίδα (πλάτους 5-10εκ.) στο κάτω μέρος ενός τοίχου από το ίδιο υλικό που είναι το δάπεδο. Για παράδειγμα, στα ξύλινα δάπεδα είναι από ξύλο, στα δάπεδα από πλακάκι είναι από πλακάκι, στα δάπεδα από μάρμαρο είναι κι αυτό από μάρμαρο. Το σοβατεπί τοποθετείται για με σκοπό την αρμοκάλυψη (δηλ. για παράδειγμα το ξύλινο δάπεδο ή τα πλακάκια στο δάπεδο δεν τα κολάμε στον τοίχο. αφήνουμε 5-10 χλσ. κενό, και καλύπτουμε το κενό με το σοβατεπί).
σπατουλαριστό: στο βάψιμο (εσωτερικών συνήθως επιφανειών), όπου προηγείται στρώσιμο ειδικού στόκου (παρετίνα) πριν από το χρώμα. Το στρώσιμο της παρετίνας γίνεται με μεγάλες σπάτουλες. Η στοκαρισμένη επιφάνεια ακολούθως τρίβεται για να πετύχουμε το είδος της λείας επιφάνειας που θεωρείται απαραίτητο για εσωτερικές τοιχοποιίες. Στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων σπάνια γίνεται σπατουλάρισμα.
σπάω χαρμάνι: ετοιμάζω ένα χαρμάνι(βλ.) κάνοντας την ανάμειξη με το χέρι κι όχι με μπετονιέρα.

σποτ: το πλαστικό “ποτηράκι” που
τοποθετείται μέσα στο καλούπι
πριν την χύτευση του μπετόν.
Μέσα σ’ αυτά
θα τοποθετηθούν
αργότερα
τα ομώνυμα
φωτιστικά
σώματα.

σταμπωτό: είδος τελικής
επιφάνειας
όπου με
τη χρησιμοποιηση
ειδικής φόρμας,
δίνεται η εικόνα
του φτιαγμένου από πέτρες,
τούβλα, χτισμένου κλπ.
Χρησιμοποιείται
συνήθως
για εξωτερικά
δάπεδα,
εξωτερτικούς
διαδρόμους,
πεζοδρόμια
ή άλλες επιφάνειες
σταυρουδάκια: πλαστκοί αποστάτες σε σχήμα σταυρού που (τοποθετούμενοι στις τέσσερις γωνίες ενός πλακιδίου ή ενός υαλότουβλου) εξασφαλίζουν την σωστή αρμολόγηση του πλακιδίου ή του υαλότουβλου, δηλ. σταθερό πάχος αρμού.
στεγανωτικό μάζης: ειδικό πρόσθετο που χρησιμοποιείται για να αυξήσει την αντίσταση κατά στην υγρασία του σκυροδέματος ή της λάσπης του σοβά ή της τσιμεντοκονίας στα δάπεδα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα στα τοιχία ενός υπογείου ή στην τελευταία πλάκα, βεβαιωθείτε ότι δεν μειώνει τις αντοχές του σκυροδέματος. Εάν υποψιάζεστε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, παραγγείλετε μπετόν μιάς βαθμίδας παραπάνω. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υγρομόνωση, η οποία έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να γίνει για να πετύχουμε ικανό ποσοστό προστασίας.
στρέμμα: επιφάνεια γης εμβαδού 1.000 τετραγωνικών μέτρων. 
συνδετήρες: όταν μιλάμε για οπλισμό σκυροδέματος, λέγονται και έτσι τα τσέρκια(βλ.).
σφήνα: κομμάτι λαμαρίνας σε τριγωνικό σχήμα που χρησιμοποιείται για να σφίγγονται τα κλειδιά(βλ.) των καλουπατζήδων στις κολώνες πριν το καλούπωμα.
σφήνωμα: η τελευταία σειρά από τούβλα σε ένα τοίχο, τα οποία τοποθετούνται λοξά κι όχι οριζόντια. Το σφήνωμα είναι απολύτως απαραίτητο σε μία τοιχοποιία και χωρίς αυτό ο τοίχος θα είχε πολύ χαλαρή ή και καθόλου σύνδεση με το δοκάρι (ή με την πλάκα) στο πάνω του μέρος.
σφυρί: εκτός από το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να καρφώνουμε πρόκες, είναι και μηχάνημα χωματουργικών εργασιών. Είναι ουσιαστικά μία τσάπα που αντί για κουβά στην άκρη του βραχίωνα έχει ένα βελόνι που χρησιμοποιείται για κατεδαφίσεις, σπάσιμο μπετόν ή πέτρας.
συντελεστής δόμησης: (συντομ.: σ.δ.) ο αριθμός εκείνος που όταν πολλαπλασιαστεί με το εμβαδόν του οικοπέδου (στο οποίο και αναφέρεται), μας δίνει τη μέγιστη μεικτή επιφάνεια των δαπέδων της ανωδομής (σε όλα τα δυνατά επίπεδα) που επιτρέπεται να οικοδομηθούν. Παράδειγμα: οικόπεδο επιφάνειας 500μ2 που επιτρέπει έως 2 ορόφους, έχει σ.δ.=0,5 (ή 50%). Μπορούμε να κάνουμε 2 επίπεδα (ισόγειο και όροφο) των 125μ2 έκαστο. Συνολικά δηλ. 250μ2 (500 Χ 0,5).
συντελεστής κάλυψης: (συντομ.: σ.κ.) ο αριθμός εκείνος που όταν πολλαπλασιαστεί με το εμβαδόν του οικοπέδου (στο οποίο και αναφέρεται), μας δίνει τη μέγιστη επιφάνεια της προβολής του περιγράμματος της ανωδομής πάνω στο οικόπεδο. Παράδειγμα: οικόπεδο επιφάνειας 500μ2, έχει σ.κ.=0,25 (ή 25%). Μπορούμε να κάνουμε μία οικοδομή που το εμβαδόν του περιγράμματός της δεν ξεπερνάει τα 125μ2, δηλ. 500 Χ 0,25.
τάβλα: κομμάτι ξύλου ορθογωνικής διατομής συνήθως 10,5 ή 12,5 Χ 2,5εκ. Έχουν μήκος συνήθως πάνω από 1,80μ. Οι τάβλες χρησιμοποιούνται και για πέτσωμα (δηλ. πάνω τους θα ακουμπήσει το μπετόν που θα χυτευθεί). Κατά τη διάρκεια της χρήσιμης ζωής της η τάβλα μπορεί να κοπεί αρκετές φορές και από αρχικά θα γίνει πέτσωμα (βλ.) και ακολούθως χλάπα(βλ.).
τακάκι: ανεπιθύμητο κομμάτι από ξύλο που χρησιμοποιείται από τους καλουπατζήδες για να εξασφαλίζει ότι οι δύο πλευρές του καλουπιού ενός τοίχου (ή μιάς κολώνας) δεν θα συγκλίνουν όταν σφυχτούν οι πεταλούδες (βλ.) πάνω στις φουρκέτες (βλ.).
ταμπάνι: η κάτω πλευρά (το δάπεδο, η οριζόντια επιφάνεια) ενός σκάμματος. Επίσης έτσι λέγεται και το γερό εκείνο χοντρό ξύλο (συνήθως λατάκι) που πάνω του ακουμπούν τα καδρόνια (συνήθως λατάκια επίσης) που πάνω τους τοποθετείται το πέτσωμα (μπετοφόρμ ή τάβλες). Το ίδιο και για το καλούπι ενός τοιχίου ή μιας τοιχιοκολόνας.

ταρατσόπλακες: πλάκες από μπετόν
τετράγωνες όπως οι πλάκες πεζοδρομίου
αλλά με μικρότερο πάχος για κάλυψη δωμάτων.
Θα τις βρείτε
και σε μονωμένη έκδοση
με επικάλυψη πολυστερίνης
ώστε να προσφέρουν θερμομόνωση.
Δεν παρέχουν καμμία στεγάνωση (η οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί).
τζαμιλίκι: τα τζάμια σε ένα παράθυρο ή μία μπαλκονόπορτα. Μπορούν να αγοραστούν και να τοποθετηθούν από άλλο συνεργείο απ’ ότι τα υπόλοιπα κουφώματα μιας κατασκευής.
τουβλίνα: τούβλο από το ίδιο υλικό όπως και τα κοινά τούβλα, με μεγαλύτρες όμως διαστάσεις και ορθογωνικής διατομής τρύπες. Παράγεται σε περισσότερα από ένα μεγέθη. Δύο αρκετά συνηθισμένοι τύποι είναι: α. 15εκ (π), 24 (μ) και 30 (υ) και β. 15 (π), 32 (μ) και 25 (υ). Θα χρειαστείτε περίπου 15 κομμάτια στο μ2. Θα τις βρείτε και σε πιο πλούσια έκδοση όπου οι τρύπες είναι γεμάτες με πολυστερίνη (βλ.) για καλύτερη μόνωση.
τούβλο: βασικό δομικό στοιχείο, που συνήθως χρησιμοποιείται για τοιχοποιίες. Στην πιο κοινή του μορφή (οπτόπλινθος) παράγεται με τρύπες που διατρέχουν το μήκος του, σε δύο διαστάσεις: 6-οπα (μονά) και 12-οπα (διπλά) τούβλα. Όλα έχουν μήκος 19εκ. ενώ η διατομή τους είναι 8,5Χ11 και 8,5Χ6εκ. για τα διπλά και τα μονά αντίστοιχα. Τα διπλά τούβλα ζυγίζουν περίπου 1 κιλό. 
τραπεζοειδής λαμαρίνα (ή χαλυβδόφυλο): υπάρχει σε πάχη από 0,75 ή 1,00 ή 1,25 χιλιοστά. Χάρις το σχήμα (η διατομή της είναι μία κυματιστή γραμμή) της χρησιμοποιείται αντί για πέτσωμα για τη σκυροδέτηση πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Παράγεται σε διάφορα μήκη ενώ το πλάτος της είναι συνθως 75εκ.. Θα σας την κόψουνε στο μήκος που χρειάζεστε έως και 12μ. (Το απαιτούμενο μήκος θα εξαρτηθεί από τις αποστάσεις των δοκών). Το πάχους του μπετόν που προδιαγράφει η στατική μελέτη έχει να κάνει με το ελάχιστο πάχος και όχι με το μέγιστο. Προσοχή γιατί για κάποιες περιπτώσεις δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην οικονομικότερη λύση απ’ ότι το κανονικό καλούπωμα. 
τρυπόξυλο: ένα ξύλο, συνήθως λατάκι, που τοποθετείται στο εσωτεικό του κλουπιού προκειμένου να υπάρχει σημείο στήριξης του καλουπιού που θα ακολουθείσει. Πολύ συχνά στο φρεάτιο ενός ασανσέρ. Για να μπορεί να βγεί ένα τρυπόξυλο κατά το ξεκαλούπωμα, θα πρέπει να έχει τυλιχτεί με φελιζόλ πριν την σκυροδέτηση. Ακόμα και έτσι το τρυπόξυλο αφήνει μία ανεπιθύμητη τρύπα στο μπετόν. Αν δεν τυλιχτεί με φελιζόλ πριν την σκυροδέτηση, σφηνώνει μέσα στο μπετόν όπου παραμένει για πάντα.
τσάπα: μηχάνημα χωματουργικών εργασιών που συνήθως χρησιμοποιείται για την εκσκαφή.
τσέρκι: το κομμάτι του οπλισμού μιας κολώνας ή ενός δοκαριού που τυλίγει τα κυρίως σίδερα (αυτά που τρέχουν κατά μήκος της κολώνας ή του δοκαριού). 
τσιμέντο: λεπτόκοκκη γκρίζα σκόνη (υπάρχει και σε άσπρο χρώμα) που αποτελεί το βασικό συστατιό του σκυροδέματος. Να μην συγχέεται με το μπετόν που είναι στην πραγματικότητα η γαλλική λέξη για το σκυρόδεμα και που έχει επικρατήσει διεθνώς. 
τσιμεντοκονία: από τσιμέντο, άμμο και νερό. χρησιμοποιείται για γεμίσματα επιφανειών ώστε να έχουμε μία αρκετά οριζόντια και επίπεδη τελική επίφάνεια πριν από τη διάστρωση με πλακάκια ή πλωτό ξύλινο δάπεδο.
τσιμεντόλιθος: δομικό στοιχείο από μπετόν. Συνήθως έχουν δύο κοιλότητες και εξωτερικές διαστάσεις 30 Χ 15 Χ 18 εκ. (Μ Χ Π Χ Υ). Το πλεονέκτημά τους είναι το χαμηλό κόστος, ενώ στην πλευρά των μειονεκτημάτων βρίσκονται οι ανεπαρκείς θερμομονωτικές του ιδιότητες και το μεγάλο βάρος. Χρησιμοποιούνται μόνο για κατασκευή μικρών αποθηκών ή και μαντρότοιχων. Ανάλογα με το μέγεθός τους μπορεί να έχουν διαφορετικά βάρη, αλλά συνήθως, περίπου 10 κιλά.
τσέρκι: χάλυβας που χρησιμοποιείται για τον οπλισμό του σκυροδέματος σε κολώνες και δοκάρια. Συνήθως μ’ αυτό τυλίγουμε τα κολωνοσίδερα της κολώνας ή της δοκού για μεγαλύτερη αντίσταση στο σεισμό. 
υαλόπλεγμα: πλαστικό πλέγμα πυκνής πλέξης που τοποθετείται στα επιχρίσματα (σοβάδες) όπου αλλάζει το υλικό, ώστε να μην έχουμε ρηγματώσεις. 
ytong: δομικό στοιχείο από πορομπετόν. Είναι ελαφρύτερο από το συνηθισμένο τούβλο με ικανή θλιπτική αντοχή και καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Παράγεται σε διαστάσεις 60 Χ 25 εκ. (μήκος Χ ύψος) και σε πάχη από 5 έως 30εκ. (ανά 5εκ.). Ζυγίζει περίπου 600 κιλά / μ³. Αποβάλλει δύσκολα την υγρασία που θα αποροφήσει. Το είδος του υλικού αυτού έχει γενικά συντελεστή θερμοαγωγιμότητας περίπου λ= 0,11 k(W/mK). 
φατούρα: τρόπος ανάθεσης υπεργολαβίας, όπου ο υπεργολάβος πληρώνεται μόνο για την εργασία, ενώ τα υλικά παραγγέλνονται και πληρώνονται απ’αυθείας από τον εργοδότη (συνήθως τον ιδιοκτήτη της οικοδομής). Το αντίθετο (όταν δηλ. ο υπεργολάβος αναλαμβάνει να παραγγείλει και να πληρώσει αυτός και τα υλικά) ονομάζεται “με τα υλικά” ή “εργολαβία” ή “κατ’ αποκοπή”. Προέρχεται από την ιταλική λέξη fattura που σημαίνει τιμολόγιο.
φορούσι: δοκάρι που στην μία του άκρη δεν στηρίζεται πάνω σε κολώνα.
φορτωτής: μηχάνημα χωματουργικών εργασιών που συνήθως χρησιμοποιείται για την φόρτωση σε φορτηγό χωμάτων και μπαζών.
φουρκέτες: κομμάτι από λείο σίδερο (κυλινδρικό), μήκους περίπου 1 – 1,2μ που χρησιμοποιείται από τους καλουπατζήδες (σε συνδυασμό με τακάκια και πεταλούδες) για το σφύξιμο τοιχίων ή κολωνών ώστε να μην ανοίξουν κάτω από την πίεση του ρευστού σκυροδέματος.
χαλίκι: αδρανές υλικό με διάσταση 15-30 χιλιοστά περίπου.
χαλυβδόφυλλο: η λαμαρίνα(βλ.), δηλ. φύλλο από χάλυβα μεγάλης επιφάνειας και μικρού πάχους
χαρμάνι: το μείγμα γενικά, συνήθως το μείγμα κονιάματος ή σκυροδέματος.
χλάπα: απομεινάρι ή μικρό κομμάτι τάβλας με μήκος κάτω του ενός μέτρου
ψαροκόκκαλο: τύπος αντιολισθητικής επιφάνειας που κατασκευάζεται με την χρήση τσιμέντου και χαλαζία ώστε να έχει την απαραίτητη σκλήρηνση για χρήση (συνήθως) από αυτοκίνητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πεζοδρόμια και αλλού.

Πηγή